法王新闻 | 2020年04月

法王“祛病消灾”网络念诵第一天——《心经回遮法》

Prayers to quell the Pandemic Day One:Prayers for the Pandemic to Subside

རིམས་ནད་ཞི་བའི་སྨོན་ལམ་ཉིན་དང་པོའི་བཀའ་སློབ། ཤེས་རབ་སྙིང་པོའི་བདུད་ཟློག །

時間: 2020年4月18日 སྤྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༨ ཉིན།

Bamboo报道:格林威治时间下午2:00,北京时间晚上10:00,facebook Karmapa主页和Youtube Karmapa频道的直播频道同时出现了法王 的身影。不知身在何方、离群独居的法王把自己的影像同时推流到了这两个“官方频道”上。在直播的开始,法王分别用藏、英、中三种语言发表 一篇开示。

བོད་སྐད།
法王英文(English)开示音频
法王中文开示音频

རྣམ་པ་ལྷན་རྒྱས་ཚང་མར་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས། དེ་རིང་རྣམ་པ་ལྷན་རྒྱས་དང་མཉམ་དུ་རིམས་ནད་ཞི་བའི་སྨོན་ལམ་འདོན་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་བྱུང་བ་དེར་དགའ་པོ་ཞེ་དྲག་བྱུང་། སྨོན་ལམ་འདི་དེ་རིང་ནས་བཟུང་ཏེ་ཉི་མ་བདུན་གྱི་རིང་ལ་གསུང་ཡ་ཡིན་པ་རེད།
Hello everyone. Tashi delek. I am very happy to be able to recite prayers together with all of you for the pandemic to subside. We will recite prayers for seven days, starting from today.
大家好,吉祥如意,扎西德勒。很高兴今天能够和各位一起念诵《祛病消灾祈愿文》,我们会一起念诵7天。

དེ་རིང་ཉི་མ་དང་པོའི་་ཉིན་མོ་འདེར་། ཤེས་རབ་སྙིང་པོ་དང་། བདུད་བཟློག་གསུང་ཡ་རེད། ཤེས་རབ་སྙིང་པོ་ནི་ཚང་མས་མཁྱེན་གསལ་ནང་བཞིན། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་གལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་རེད། མདོ་འདིའི་ནང་ལ་སྟོང་པ་ཉིད་དང་། རྟེན་འབྱུང་གི་དོན་བསྟན་ཡོད་པ་རེད། ད་རེས་ཏོག་དབྱིབས་ནད་རིམས་འདི་འཛམ་གླིང་གང་སར་ཁྱབ་བརྡལ་དུ་འགྲོ་བའི་གནས་ཚུལ་འདིས་། ང་ཚོ་གཅིག་ལ་གཅིག་བརྟེན་ཡིན་པ་དང་། རང་དང་གཞན་གྱི་དབར་ལ་ང་ཚོས་བསམ་པ་ནང་བཞིན་གྱི་རྒྱང་ཐག་རིང་པོ་མེད་པ་ཞིག་ང་ཚོས་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་ཡོད་རེད།
Today, on the first day, we will recite the Heart Sutra and the Repulsion of Maras. As all of you know, the Heart Sutra is an important Mahayana Sutra. It teaches emptiness and interdependence. At this time, when the coronavirus is spreading all over the world, we can clearly see the meaning of interdependence. We can see that we each depend upon each other and there is not as much distance between us and others as we thought.
今天第一天念诵心经回遮法。大家都知道,《心经》是一部重要的大乘佛教经典,经中阐述了空性和相互依存的道理。现在新冠病毒蔓延全世界,我们可以清晰地意识到相互依存的道理。我们可以看到我们每一个人之间的关联性,自他之间的距离,并没有我们想象的那么遥远。

ང་ཚོས་རྟེན་འབྱུང་གི་དོན་ལ་གོ་བ་ཟབ་མོ་ཞིག་ལེན་ཐུབ་ཡོད་པ་ཡིན་ན། གཅིག་བྱས་ན། ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་འདི་འཛམ་བུ་གླིང་ལ་འདི་ཙམ་ཁྱབ་བརྡལ་དུ་འགྲོ་གི་མ་རེད་བསམ་དྲན་གྱི་འདུག། ཡིན་ནའང་ང་ཚོའི་རང་བཞིན་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་ངར་འཛིན་གྱི་ལྟ་བ་མཁྲེགས་པོ་ཡོད་པ་དང་། ང་ཚོའི་ནང་མི། ང་ཚོའི་སྤྱི་ཚོགས། ང་ཚོའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅེས་ཁག་ཁག་སོ་སོ་ཡིན་པའི་བསམ་བློ་གཏོང་གི་ཡོད་རེད། དེ་བཞིན་རང་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་མ་གཏོགས། གཞན་གྱི་གནས་ཚུལ་ལ་དེ་ཙམ་དོ་སྣང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་མ་རེད། ཡིན་ནའང་། ད་རེས་ཀྱི་རིམས་ནད་འདིས་ང་ཚོ་ཕན་ཚུན་ཕན་གནོད་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ག་ཚོད་ཡོད་པ་དེ་གསལ་པོ་བཟོས་ཡོད་རེད་བསམ་དྲན་གྱི་འདུག འདྲི་འདྲའི་ཉམས་མྱོང་དང་། སློབ་གསོ་འདི་ང་ཚོའི་མི་ཚེ་ཧྲིལ་པོའི་ནང་དུ་བརྗེད་ཐབས་མེད་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་རེད།
If we had a deep understanding of interdependence, maybe the coronavirus would not spread so widely in the world. But we naturally have very solid ego-clinging. We think that each family, or each community, or each country are different and separate, and we are only concerned about the things which affect us and don’t take other things seriously. Yet every breath we take connects us with everyone. And this pandemic shows how much we affect each other and how much we are connected. This is a situation that we will never forget our entire life.
如果我们对于相互依存的道理有更深刻的理解,或许这次的疫情就不会全世界传播得那么广泛了。然而由于我们与生俱来的我执是那么地顽固,让我们以为每一个家庭,每一个社区,每一个国家都是各不相同,互不相干的。我们也总是只想到跟我们有关会影响到我们的事情,很少认真的去考虑其他事情的因素。然而,事实上我们每一个呼吸都是与他人息息相关的。这次的疫情呢,很清晰地告诉我们一个道理,我们每一个人之间的关系,关系有多么紧密,这样的经历可能在我们一生当中是非常难忘的。

གལ་སྲིད་ང་ཚོས་མི་ཚེའི་གི་ཉམས་མྱོང་རྩ་ཆེན་འདི་དང་། ཤེས་རབ་སྙིང་པོའི་དགོངས་དོན་གཉིས་ཟུང་ཏུ་སྦྲེལ་ནས་ཉམས་སུ་ལེན་ཐུབ་པ་ཡིན་ན་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་འབྱུང་གི་རེད་བསམ་དྲན་གྱི་འདུག ང་ཚོས་མི་ཚེ་དང་། ཆོས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་གཉིས་ཀྱི་དབར་ལ་ག་ཚོད་ཅིག་གིས་རྒྱང་ཐག་ཐུང་དུ་བཏང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། དེ་ཚོད་ཀྱིས་ཆོས་སྒྲུབ་མཁན་གྱི་གང་ཟག་དང་། སྒྲུབ་རྒྱུའི་ཆོས་གཉིས་ཁག་ཁག་སོ་སོ་མེད་པ་བྱས་ཐུབ་ན། ཆོས་དང་གང་ཟག་གཉིས་གཅིག་ཏུ་ཟུང་ནས་ཆོས་པ་ཞེས་བ་དངོས་གནས་ཆགས་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་རེད།
So I think it will be very helpful, if we reflect on our life experience and the meaning of the Heart Sutra together. The shorter we make the distance between the dharma and our lives, the more we will see that there is no difference between the person practicing dharma and the dharma they practice. The dharma and the individual will become one, and we will become what we call a dharma practitioner.
如果我们能够把切身体会到的经验和《心经》所阐述的义理相结合,将会很有帮助。如果我们能缩短佛法和日常生活之间的距离,那么我们就会发现,实际上,修法的人和所修的法之间,并没有分别,最后呢,当法和人合二为一的时候,就可以称为修行人。

གཤམ་ལ་ཡ་ང་ཚོ་ཚང་མ་མཉམ་དུ་ཤེས་རབ་སྙིང་པོ་གསུང་ཡ་ཡིན། ངོས་ཀྱིས་དལ་བུ་བྱས་འདོན་གྱི་ཡིན། དེར་བརྟེན་ཁྱེད་རང་ཚོས་མཉམ་དུ་འདོན་ན་འགྲིག་གི་རེད། ཡང་ན་སོ་སོས་རང་དབང་གི་སྒོ་ནས་འདོན་ནའང་འགྲིག་གི་རེད། གཙོ་བོ་སྟེ་བསམ་པ་མ་གཡེངས་པ་བྱས་ནས། དོན་དག་ལ་བསམ་བློ་གཏོང་ཡ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད་རེད།
Next we will recite the Heart Sutra together. I will recite it slowly. If you can recite along with me, that is fine. Or else, recite it however you wish. The main thing is, do not get distracted. It is important to think about the meaning.
接下来呢,我们一起念诵《心经》。我会慢慢地念,各位也可以跟着我一起念诵,或者呢,各自念诵也可以,重点是不要散乱,并且要思维经中的义理。谢谢。

-----------------------------------

词汇:
དབར་ 中间、二者之间     རྒྱང་ཐག་ 距离    ཤེས་རྟོགས་ 理解、领悟    ཏོག་དབྱིབས་ 冠状    རིམས་ནད་ 传染病、瘟疫    ཁྱབ་བརྡལ་ 遍住    རང་བཞིན་ 天性、本能    ལྷན་སྐྱེས་ 俱生    ངར་འཛིན་ 我执    མཁྲེགས་པོ 坚固    ཁག་ཁག་སོ་སོ་ 各不相关     བསམ་བློ་ 观念     དོ་སྣང་ 正视、留心    ཕན་གནོད་ 损益、影响    འབྲེལ་བ 联连结    སློབ་གསོ་ 教育、培养    ཧྲིལ་པོ་ 整个、总体    དགོངས་དོན་ 宗旨、精神    ཉམས་ལེན་ 实践、修持

Bamboo注:之前100元一篇网上找人听写的藏文,结果仔细一对,错误百出。后来发现法王办公室出版的Layjiang 2021.01有部分藏文,还有dharmaebooks里也出版了相应的藏文,但是都不全,也有些错误。所以花了很多时间逐一校对修改。

接下来法王用藏文念诵《心经回遮文》,本台在转播时同步播放中文翻译文本和用中文同步跟读。

第一天直播视频总
Youku
Youtube

下一篇:“祛病消灾”网络念诵第二天开示