法王新闻 | 2018年03月

【35th噶舉祈願】圆满日视频开示

Concluding Address to 35th Monlam

བཀའ་བརྒྱུད་སྨོན་ལམ་ཉིན་ཐ་མའི་སྐབས་སུ་གནང་བའི་བཀའ་སློབ་གལ་ཆེན།

点击图片切换大图/小图

時間:2018年3月4日下午 March 4, 2018 4:00-6:15pm
地點:印度 菩提迦耶 大祈願法會會場
藏譯中:堪布羅卓丹傑
中文文稿来源:kagyuoffice.org.tw(未校对)
English text from: kagyumonlam.org
藏文摘自“心善为乐”微信公众号

17年來第一次法王「不在家」的噶舉祈願法會,今天終於在感傷加驚訝的奇妙氛圍下,在聽者閃閃淚光中,於傍晚6:15,天色已經全黑的菩提迦耶畫下句點。

感傷和驚訝,都來自最後一座法中,法王在視訊開示中的坦白直抒胸臆,關於這次法王留美未返,還有來印度18年的求全心路,乃至家門內的蕭牆之爭,法王乾脆自己說清楚。以下是法王在祈願法會正行圓滿開示的內容:

On the final day of the main Monlam, shortly after 3.00pm, speaking from the USA, the Gyalwang Karmapa once more addressed the gathering in a pre-recorded video. He thanked Goshir Gyaltsap Rinpoche and Kyabje Mingyur Rinpoche for their great efforts, and then thanked every worker and participant, both monastic and lay, for making the Monlam so successful.

The Karmapa went on to talk of his hopes and concerns on a personal level, with respect to the Karma Kamtsang, and for the Kagyu lineage in general. As promised in his first message, he also gave the specific reasons for his unavoidable absence from the Monlam this year.

法王藏语原音音频·段1

ད་རེས་འདིར་བཀའ་བརྒྱུད་སྨོན་ལམ་ཆེན་པོ་ཐེངས་སུམ་ཅུ་སོ་ལྔ་པའི་ཉིན་མཐའ་མའི་ཉིན་མོ་དེ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ད་རེས་ཀྱི་བཀའ་བརྒྱུད་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་འདིའི་ཐོག་ལ་ཇི་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ནང་བཞིན་དུ། སྐྱབས་མགོན་རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་ཚབ་དྲུང་གཽ་ཤྲཱི་ཆེན་པོ་མཆོག་སྐུ་ཚེགས་འོ་རྒྱལ་དཔག་ཏུ་མེད་པར་མཛད་ནས་བཀའ་བརྒྱུད་སྨོན་ལམ་གྱི་ཚོགས་མགོན་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས། ཆིབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་བའི་སྐབས། དང་པོ་ང་ཚོས་འཆར་གཞི་བཀོད་དུས་ནས་ཀྱང་རིན་པོ་ཆེ་མཛད་རིམ་གལ་ཆེ་ཤོས་ཁ་ཤས་ལ་མ་གཏོགས་པར་ཚང་མ་ལ་ཕེབས་དགོས་ཀྱི་མི་འདུག་ཅེས་སྙན་གསེང་ཕུལ་བ་རེད་དེ། ཡིན་ནའང་རིན་པོ་ཆེས་ག་དུས་ཁོམ་པ་ཡིན་ནའང་ཕལ་ཆེར་ཉི་མ་གཅིག་ལའང་ཆད་ལུས་མེད་པར་བྱས་ནས་ཚོགས་མགོན་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་ནས་དཔེ་མི་སྲིད་པའི་བཀའ་དྲིན་ཆེན་པོ་མཛད་གནང་བ་ཡིན་དུས་དེ་ལ་ད་རེས་ཀྱི་བཀའ་བརྒྱུད་སྨོན་ལམ་ཐོག་ཏུ་ཕེབས་པའི་སེར་སྐྱ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ནས་རིན་པོ་ཆེ་ལ་ཐུགས་རྗེ་བཀའ་དྲིན་བླ་མེད་དུ་ཆེ་ཞུ་བ་ཡིན།
Today is the last day of the 35th Kagyu Monlam Chenmo, and, just as I have requested of him, this year His Eminence Goshir Gyaltsap Rinpoche has gone to incredible efforts to come and preside over the Kagyu Monlam. Our original plan was that Rinpoche only needed to attend a few of the most important events and did not need to come to everything, but Rinpoche has come to preside over the sessions whenever he could, without missing a single day. This is extremely kind of him, so on behalf of all the monastics and lay people who have attended the Monlam, I would like to express my deepest thanks to Rinpoche.
今天是第35屆祈願法會的最後一天。這次在大眾的殷切祈請之下,國師嘉察仁波切不辭辛勞地前來主持法會。本來是請仁波切參加主要的幾座法就好,但仁波切只要有時間就參加,可以說一天都沒有缺席地親臨會場,主持法會,這實在是莫大的恩德。因此,我謹代表全體與會的僧俗大眾,至誠感謝仁波切。

དེ་བཞིན་དུ་སྐྱབས་རྗེ་མི་འགྱུར་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ཡིན་ནའང་། ཐོག་མར་ད་རེས་ཀྱི་བཀའ་བརྒྱུད་སྨོན་ལམ་གྱི་སྔོན་འགྲོའི་གསུངས་ཆོས་སྐབས་སུ་ཡིན་ནའང་སྒོམ་ཁྲིད་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་གནང་། དེ་བཞིན་དུ་བཀའ་བརྒྱུད་སྨོན་ལམ་སྐབས་ལ་ཡིན་ན་ཡང་། ལས་དོན་ཆེ་ཕྲ་ཆུང་གསུམ་མང་པོ་ཞིག་ལ་རིན་པོ་ཆེས་འོ་རྒྱལ་མང་པོ་ཞིག་བསྐྱངས་གནང་བས་དེ་ལའང་ཚང་མའི་ཚབ་ཞུས་ནས་རིན་པོ་ཆེ་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ། བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
Likewise, Kyabje Mingyur Rinpoche showed us the kindness of giving meditation instructions during the Pre-Monlam teachings. Since then, during the time of the Kagyu Monlam, Rinpoche has also put in a lot of effort to come to many of the different events, both large and small, so I would like to thank Rinpoche on behalf of everyone.
還有怙主明就仁波切,從前行課程開始,就慈悲給予禪修指導,在祈願法會正行期間,也不辭辛勞地參與了大大小小的各種活動,因此也在這裡代表大家謝謝明就仁波切。

■人不在心在,感恩所有不離的情份

法王藏语原音音频·段2

དེ་ནས་ད་རེས་ཀྱི་བཀའ་བརྒྱུད་སྨོན་ལམ་གྲ་སྒྲིག་ཚོགས་པའི་ངོས་ནས་ཡིན་ནའང་། སྤྱིར་བཏང་ང་རང་དེར་མེད་པ་ཡིན་ནའང་ང་རང་ཡོད་པ་ནང་བཞིན་ཚན་པ་སོ་སོའི་འགན་སོ་སོས་ཁུར། ལས་ཀ་མཉམ་ལས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ནམ་རྒྱུན་ང་རང་དེར་ཡོད་པ་དང་ཁྱད་མེད་པའི་ལས་ཀ་ལ་གྲུབ་འབྲས་བཟང་པོ་ཐོབ་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ད་རེས་ཀྱི་གོ་སྐབས་འདི་དང་བསྟུན་ནས་སྨོན་ལམ་གྲ་སྒྲིག་ཚན་པའི་མགོ་བླ་མ་ཆོས་གྲགས་ཀྱིས་གཙོར་མཛད་ཚང་མ་ལ་བཀའ་དྲིན་བླ་མེད་དུ་ཆེ་ཞུ་བ་ཡིན།
This year, even though I was not there, everyone in the Monlam Organizing Committee has taken on the responsibility for their individual teams, working co-operatively just the same as they would if I were there. The results their work has produced are no different from how they would have been were I there, so I would like to take this opportunity to give my heartfelt thanks to Lama Choedrak, foremost among the Monlam workers, and to all the other workers as well. Thank you very much.
這次的祈願法會工作小組,雖然我不在現場,但大家承擔起自己各組的責任,盡心盡力地讓法會順利舉行,就跟我在的時候一樣,因此,我在這裡要謝謝祈願法會以負責人喇嘛確札為主的所有工作組同仁們,謝謝你們。

དེ་ནས་དགོན་སྡེ་ཁག་ནས་ཕེབས་པའི་གྲྭ་བཙུན་རྣམ་པ་ཚོ་ཡིན་ནའང་། ད་རེས་ཕྱོགས་གཅིག་ནས་དེར་གནམ་གཤིས་ཚ་པོ་འདྲ་ཞིག་རེད། ཡིན་ནའང་གནམ་གཤིས་ཚ་པོ་ཡིན་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པར་སོ་སོས་སྨོན་ལམ་སྐབས་ལ་ཀུན་སློང་དང་ཀུན་སྤྱོད་གང་གི་ཆ་ནས་ཡིན་ནའང་ཧ་ཅང་གི་བསྔགས་པར་འོས་པའི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པར་མཛད་ནས་བཞུགས་པ་དེར་ང་རང་གིས་ཐུགས་རྗེ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞུ་བ་ཡིན།
Likewise, the monks and nuns from the various monasteries, despite the fact that the weather has been very hot, have been exemplary and praiseworthy in all respects during this Monlam, in terms of their motivation, conduct, and everything else—even in the heat. So I would also like to say thank you very much to all of you as well.
還有來自各寺院的僧眾、尼眾,雖然天氣非常炎熱,但大家依舊帶著值得大家讚嘆的清淨動機和行為前來參加,我也要特別謝謝各位。

དེ་བཞིན་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ནས་ཕེབས་པའི་དད་ལྡན་པ་རྣམ་པ་ཚོ་ལ་ཡིན་ནའང་དེ་བཞིན་ད་རེས་ཀྱི་སྨོན་ལམ་དེ་ལ་དུས་ཚོད་ལ་འགྱུར་བ་མང་པོ་ཞིག་བྱུང་ནས་ཁྱེད་ཚོར་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཐོག་ནས་ཀྱང་དཀའ་ངལ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞིན་དེར་དངོས་སུ་ཕེབས་པའི་སྐབས་སུ་ཡིན་ནའང་ཚ་བ་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་དེ་འདྲའི་ཐོག་ནས་ཀྱང་དཀའ་ངལ་མང་པོ་ཞིག་འཕྲད་ཡོད་པ་ཡིན་པས། དེ་ཚོ་ལ་ཐོག་མར་བཟོད་གསོལ་ཞུ་བ་དང་། ཁྱེད་ཚོ་ཚང་མས་མཉམ་ཞུགས་མཛད་པ་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ང་ཚོའི་བཀའ་བརྒྱུད་སྨོན་ལམ་དེ་རྒྱལ་སྤྱིའི་རང་བཞིན་ཟེར་ནའང་འདྲ། གང་ལྟར་ང་ཚོ་ཚང་མ་འཛམ་གླིང་གི་ས་ཕྱོགས་འདྲ་མིན་ལ་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་། ང་ཚོའི་བསམ་པ་དེ་གཅིག་གྱུར་ཡིན་པ། འཛམ་གླིང་ཞི་བདེ་ཡོང་བ་ལ་བསམ་པ་གཅིག་གྱུར་ཡིན་པ། འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་བདེ་ཞིང་སྐྱིད་པ་ཡོང་བའི་བསམ་པ་གཅིག་གྱུར་ཡིན་པ་དེ་འདྲ་ཞིག་མཚོན་ཐུབ་པ་ཡིན་པས། དེ་ལ་བཀའ་དྲིན་བླ་མེད་དུ་ཆེ་ཞུ་ར མི་མང་པོ་ཞིག་གིས་རྗེས་མའི་བཀའ་བརྒྱུད་སྨོན་ལམ་ཐེངས་སུམ་ཅུ་སོ་དྲུག་པ་དེ་ག་དུས་འཚོགསས་རྒྱུ་རེད་ཅེས་སྐད་ཆ་འདྲི་མཁན་མང་པོ་ཡོང་གི་འདུག དེའི་དུས་ཚོད་ལ་འགྱུར་བ་མེད་པ་བྱེད་རོགས་ཞེས་རེ་བ་རྒྱག་མཁན་མང་པོ་ཞིག་ཡོང་བསྡད་ཀྱིན་འདུག ྒྱུ་ཡིན།
Similarly, the faithful people who have come from abroad. This year there have been many changes in the Monlam dates, and this has caused you difficulties financially, and once you had arrived here, the weather has been hot, and that has added to your difficulties. But your participation makes the Kagyu Monlam into an international event. I think it shows that, no matter where we are from in the world, our wishes are in unison; our wishes for world peace are in unison; our wishes that all sentient beings may be happy are in unison. So I would like to thank you all deeply.
還有來自世界各地的具信弟子,這次法會更改了多次時間,造成不少人旅費經濟上的困難,加上法會期間天氣炎熱,大家雖然來自不同的地方,但大家都忍受了下來,這代表什麼呢?代表我們擁有共同的心願,我們祈願世界和平,祈願眾生得到喜樂的心願是一致的,因此非常感謝你們的參與。

དེ་བཞིན་དུ་ང་ཚོའི་གནས་ཡུལ། ད་རེས་ཀྱི་སྨོན་ལམ་ཚུགས་ས་དེ་གནས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་ཏེ་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་ཡིན་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དེ་བས་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་གྱི་དབུས་གཞུང་དང་། དེ་བཞིན་བྷི་ཧར་མངའ་སྡེ་གཞུང་། ས་གནས་ཀྱི་རྫོང་བཅས་ཚང་མས་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་མང་པོ་གནང་བ་རེད། དེ་བཞིན་མ་ཧ་བྷོ་དྷི་་་་་གྱི་འཛིན་སྐྱོང་གནང་མཁན་ཁོང་ཚོ་ཡིན་ནའང་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་སྔ་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་གནང་བཞིན་པ་ཡིན་དུས། དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལའང་ད་རེས་ཀྱི་གོ་སྐབས་འདི་བརྒྱུད་དེ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ། བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
Likewise, the place where we hold the Monlam is the sacred site of Bodhgaya in the Noble Land of India. The Government of India, the federal government, as well as the state government of Bihar and the local administration have all provided a great deal of assistance. Likewise, the administration of the Mahabodhi Temple has also continuously supported us, not only in the past but also in the present. I would like to take this opportunity to express my appreciation and thanks to all of them.
這次舉辦法會的地方,是位於印度的聖地菩提迦耶,因此印度政府、比哈爾政府,還有當地許多人都給予了協助,加上正覺大塔協會,從過去就一直給予支持。這裡一併謝謝他們。

■「我也希望法會日期定了,就能不改…」

法王藏语原音音频·段3

ད་རེས་སྤྱིར་བཏང་བྱས་ན་དང་པོའི་སྐབས་སུ་བསམ་པར་སྐད་ཆ་མང་པོ་བཤད་མི་དགོས་བསམ་བསམ་ཞིག་དྲན་སོང་། ད་ཡིན་ནའང་ད་རེས་ཀྱི་གོ་སྐབས་འདི་དང་བསྟུན་ནས་ཚིག་ཁ་ཤས་ཞུས་ན་ཅིག་བྱས་ན་ཕན་ཐོག་འདྲ་ཅུང་ཙམ་ཡོང་གི་མེད་དམ་དྲན་གྱི་འདུག
At first I thought I didn’t need to say too much today. But now I think I could take this opportunity to say a few things and it might be beneficial.
本來覺得這次不需要講太多話,但我想藉此機會說一些,也可能是比較好的。

དེ་ལ་ཞུ་བྱ་དང་པོ་དེ། གཅིག བཀའ་བརྒྱུད་སྨོན་ལམ་འཚོགས་པའི་དུས་ཚོད། སྤྱིར་བཏང་ང་ཚོའི་ངོས་ནས་ཡིན་ནའང་དུས་ཚོད་ལ་འགྱུར་བ་མེད་པ། དུས་ཚོད་ཏག་ཏག་ཞིག་ཡོང་རྒྱུར་འབད་བརྩོན་མང་པོ་ཞུས་པ་རེད། ཡིན་ནའང་མཚམས་མཚམས་ལ་བླ་ཆེན་གཞན་དག་གི་མཛད་རིམ་དང་། དེ་བཞིན་ཆོས་རྒྱུད་གཞན་དག་གི་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་གཞན་དག་གི་མཛད་རིམ་དང་ཁ་ཐུག་ཏུ་ཁེལ་ཡོང་དུས་ཕན་ཚུན་གཉིས་ཀ་ལ་སྟབས་བདེ་པོ་མེད་པ་དེ་འདྲ་གནས་ཚུལ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད་རྒྱུ་དང་། དུས་ཚོད་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་བ་སོགས་ཐེངས་ཁ་ཤས་བྱུང་བ་རེད། དེ་འགྱུར་བ་གཏོང་འདོད་མེད་ནའང་གཏོང་དགོས་པ་ཞིག་གྱུར་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་མ་འོངས་པར་ག་ཚད་ཡིན་ནའང་འགྱུར་བ་གཏོང་མི་དགོས་པའི་ང་ཚོས་འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། སྤྱིར་བཏང་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་དེ་དུས་ཚོད་གཅིག་ལ་གཏན་འབེབ་ཡོང་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་སང་ཉིན་གནང་ཉིན་འཚོགས་འདུ་ཚོགས་ནས་ཚོགས་ཐོག་ཏུ་བགྲོ་གླེང་ལྷུག་པོར་བྱས་པའི་ཐོག་ནས་ཐག་གཅོད་གང་མགྱོགས་ཡོང་བའི་འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐག་གཅོད་བྱུང་བ་དེ་ག་འཕྲལ་དུ་དྲྭ་རྒྱའི་ཐོག་ལ་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་ནས། རྣམ་པ་ཚང་མས་སྔ་ཙམ་སྨོན་ལམ་ལ་ཕེབས་པའི་གྲ་སྒྲིག་གནང་དགོས་པ་ཡིན་དུས་ང་ཚོས་གང་མགྱོགས་མགྱོགས་ཀྱིས་ཞུ་ཐུབ་པའི་འབད་བརྩོན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
The main thing to mention is that many people have been asking when the 36th Kagyu Monlam will be held. In addition, they are asking that the time be fixed and not changed. Quite a few people have said this. On our part, we have gone to a lot of effort to have a definite schedule that did not change, but sometimes it happens that there are events with other lamas, other great lamas, or Monlams from other lineages being held at the same time. When they conflict with each other, it is not very easy for us or for them. For that reason, we have had to postpone or change our dates several times. Even though we haven’t wanted to reschedule, there have been situations where we have had no choice but to do so. We are, however, doing everything we can to avoid having to change our dates in the future. In the next few days, we will have meetings to decide a fixed time for the Monlam. We will have free discussion about the schedule in the meeting and do our best to make a decision as soon as we can. Once we have decided, we will announce it immediately over the internet so that everyone can make preparations in advance to come to the next Monlam. We will try our hardest to inform you as soon as possible.
首先,很多人在問第36屆祈願法會什麼時候舉行,也都希望不要更改時間。事實上,我們都盡力想要保持原定計劃舉行,不要更改時間,但時常和其他教派長老的活動或祈願法會撞期,這樣會造成雙方的一些問題,因此我們 幾次更改或延後法會的時間,雖然不想這麼做,但實在沒有辦法。希望未來能夠不要這樣修改。至於確定的法會時間,我們會在之後的會議中討論,然後盡快將決定公布在官網上,這樣大家就能儘早為前來參加法會做 準備。

སྤྱིར་བཏང་གིས་ད་རེས་ང་རང་དངོས་སུ་བཀའ་བརྒྱུད་སྨོན་ལམ་ལ་ཡོང་བའི་གོ་སྐབས་བྱུང་ཡོད་མ་རེད། ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་གོང་དུ་ཞུས་པ་བཞིན་ང་རང་དངོས་སུ་སླེབས་པ་དང་ཁྱད་མེད་པར་སྨོན་ལམ་དེ་གྲ་རྒྱས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དེ་འདྲ་ཞིག་བྱུང་བ་རེད།
This year I did not have the opportunity to attend the Monlam in person. However, as I have already said, the Monlam has been excellent and well organized, no different than if I were there.
我這次沒有辦法親自前來參加法會,但就像之前說的,這次法會就跟我在現場一樣的圓滿和順利。

■「我以真實的自己,做到最好…」

法王藏语原音音频·段4

ང་རང་གིས་ཀྱང་འདི་ལྟར་བསམ་བློ་གཏོང་དུས། ང་ལོ་བདུན་ནས་ཀརྨ་པ་ཡིན་ཞེས་ངོས་འཛིན་བྱས་པ་རེད། ལོ་བཅུ་བཞི་ནས་བོད་གངས་ཅན་ལྗོངས་ལ་ཁ་བྲལ་ནས་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་ལ་བྲོས་བྱོལ་དུ་ཡོང་བ་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས། ད་ལྟའི་བར་དུ་ང་རང་གི་ངོས་ནས་ཆུང་དུས་ཀརྨ་པ་ཞེས་པ་དེ་ག་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ཧ་མི་གོ་བའི་ཕྲུ་གུ་ཞིག་ནས་ག་ལེར་ག་ལེར་བྱས་ནས་ཀརྨ་པའི་ཁྲི་ལ་སླེབས་ནས། ག་ལེར་ག་ལེར་འགན་འདྲ་ཁུར་རྒྱུའི་རྒྱུད་རིམ་ནང་དུ་བསམ་བློ་བཏང་དུས། ང་རང་ངོས་ནས་དངོས་གནས་དྲང་གནས་ཀྱི་ཀརྨ་པ་ཞེས་པ་དེ་ལོ་དགུ་བརྒྱ་ལྷག་གི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད་བསྡད་པ། སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་དྲུག་བར་དུ་ཕེབས་ཟིན་པ་དེ་འདྲ་ཞིག་རེད། ཁོང་རྣམ་པ་ནང་བཞིན་གྱི་སྤང་རྟོགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་དང་། མཛད་པ་འཕྲིན་ལས་བཅས་ཁོང་རྣམ་པ་ནང་བཞིན་ཞིག་ཡོང་རྒྱུའི་རེ་བ་རྒྱག་པའི་སྤོབས་པའང་ང་ལ་ཡོད་མ་རེད་ལ། དེ་འདྲ་ཞིག་ཡོང་གི་རེད་བསམ་པའི་རང་ཉིད་ལ་ཡིེད་ཆེས་བྱེད་མྱོང་མེད། ཡིན་ན་ཡང་ཀརྨ་པའི་མཚན་གྱི་བྱིན་རླབས་འདྲ་ག་ལ་གང་འཚམ་ཞིག་ཕོགས་པ་ཡིན་དུས་རང་གིས་ག་ཚད་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱི་འབད་བརྩོན་བྱས་པ་རེད། ཡིན་ནའང་སོ་སོ་རང་ཉིད་སོ་སོ་སྐྱེ་བོ། མི་ཕལ་བ་ཞིག་ཡིན་བསྡད་ཡོད་དུས་འབད་བརྩོན་ག་ཚད་བྱས་ནའང་། གང་ལྟར་མ་འདང་བ་དང་མ་འགྲིག་མ་འཐུས་པ་དེ་འདྲའི་གནས་ཚུལ་ཡོང་བསྡད་ཡོད་པ་རེད།
As I reflect back, I was recognized as the Karmapa at the age of seven, and then, at the age of fourteen, I was separated from Tibet and came to the Noble Land of India. Thinking about how it was, I went from being a little boy who didn’t really understand what a Karmapa is, to being brought and put on the Karmapa’s throne, and gradually having to take on the responsibilities. When I think about the sequence of events, from my perspective, the Karmapa has a history of over nine hundred years and there have been sixteen incarnations. To have qualities of abandonment and realization such as they had and activity such as theirs is something I don’t even dare to hope for, and I do not believe that it will happen. Yet, because I have received the blessings of the Karmapa to some degree, I have done my best. I have done my best, but I am an ordinary person, so no matter how hard I try, there are many situations where that is not enough, where it is beyond me.
我自己也想了一下,我從七歲起被認證為噶瑪巴,之後14歲離開雪域西藏到了印度。一直到現在,我從一個不知道什麼是噶瑪巴的懵懂小孩,到坐在法座上,慢慢承擔起一些責任,我回想這整個過程,讓我認識到這樣一個擁有九百年歷史,歷經了16代的傳承是多麼的殊勝。我完全不敢想像自己具有和前代噶瑪巴們一樣的斷證功德或是佛行事業;但我想是噶瑪巴名號的加持,讓我還是有點勇氣盡力去做些事情,但畢竟是一個凡夫,無論再怎麼努力,還是有很多地方不圓滿。

མི་མང་པོ་ཞིག་ག ི་བསམ་བློའི་ནང་དུ་ཀརྨ་པ་ཞེས་པ་དེ་ཀརྨ་པ་ཡིན་པ་ཙམ་གྱིས་ཧ་ལས་པ་ཞིག་འགྱུར་འགྲོ་བའི་སྣང་བ་ཤར་བསྡད་ཡོད་རེད། ཡིན་ནའང་ང་རང་ལ་མཚོན་པ་ཡིན་ན་དེ་འདྲ་ཞིག་གྱུར་ཡོད་མ་རེད། གལ་སྲིད་ང་ཀརྨ་པ་ཡིན་པའི་དབང་དུ་བཏང་ནའང་། ད་དུང་འབད་བརྩོན་བྱེད་དགོས་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཡིན་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། རྒྱལ་བ་རྒོད་ཚང་པས་གསུངས་ཡོད་རེད། བླ་མ་སྤྲུལ་སྐུའི་སྐྱེ་བའམ་ཡང་སྲིད་ཡིན་ནའང་མངལ་གྱི་སྒྲིབ་པ་སྦྱོང་བ་ལའང་ལོ་བཅུ་གཉིས་བར་དུའང་འདག་སྦྱར་བྱས་ནས་མཚམས་ལ་སྒོམ་སྒྲུབ་ཉམས་ལེན་བྱེད་དགོས་པ་རེད་གསུངས་ཡོད་པ་རེད། དེར་བརྟེན་བླ་མ་སྤྲུལ་སྐུ་ཆེན་པོ་ཞིག་གི་ཡང་སྲིད་དང་སྤྲུལ་པ་ཡིན་ནའང་དེ་འདྲ་བའི་འབད་བརྩོན་བྱེད་དགོས་པ་རེད། ང་འདྲ་ལ་མཚོན་ན་བླ་མ་སྤྲུལ་སྐུ་ཆེན་པོ་ཞིག་གི་ཡང་སྲིད་རེད་བསམ་བསམ་གྱི་ང་རང་ལ་ནི་འདི་རེད་ཟེར་རྒྱུའི་རྒྱུ་མཚན་ཁུངས་ལུང་གང་ཡང་བཤད་རྒྱུ་མེད། དེ་འདྲ་ལྟར་གང་ལྟར་སོ་སོ་མི་ཕལ་པ་ཞིག་ཡིན་པས་འབད་བརྩོན་ཧ་ཅང་བྱེད་དགོས་པ་དང་། མི་གཞན་ལས་ལྷག་པའི་འབད་བརྩོན་བྱེད་དགོས་པ་ཞིག་དང་།
Many people think that merely by being the Karmapa you become some incredible person, but for me, that has not happened. Even if I am the Karmapa, the situation is that I still need to try really hard. Gyalwa Götsangpa said that even the rebirth or reincarnation of a lama or tulku should spend twelve years of purification, practicing meditation to purify remaining obscurations. It is necessary to practice meditation and accomplishment in retreat. Therefore, even if one is the tulku or reincarnation of a great lama, you still have to put in such efforts. For me, I don’t have any reason or basis to say that I am the reincarnation of a great lama. Since I am an ordinary person, I have to put in an incredible effort, even more than other people. But no matter how much effort I make, it’s never enough; it never reaches a level where it is sufficient. This is because people have such high, limitless hopes in me. On my own part, I do my absolute best to try to live up to them. And I do this to the best of my ability with a pure motivation.
很多人以為,只要擁有了噶瑪巴名號,就應該很厲害。但以我個人的經驗來說,並不是這樣的。就算我真的是噶瑪巴好了,也還是要很努力。果倉巴大師曾說:「就算是一個轉世的上師、祖古,為了清淨過去的惡業, 還是要至少閉關修持12年。」所以一個地位崇高的上師的轉世,也還是要如此努力。就我個人來說,我自己是完全說不出一個道理,也提不出個證據,說自己就是某位上師的轉世,總之,因為自己是一個普通人,所以 任何事情都要努力,甚至需要比別人付出更多的努力。

འབད་བརྩོན་ག་ཚད་བྱས་ན་ཡང་ག་དུས་ཡིན་ནའང་མ་འདང་བ་དང་མ་འགྲིག་པ་མ་གཏོགས་འགྲིག་པའི་དུས་ནམ་ཡང་རྙེད་རྒྱུ་མེད་པ་རེད། གང་རེད་ཅེ་ན། ཕྱོགས་གཅིག་ནས་མི་ཚོས་རེ་བ་རྒྱག་རྒྱུ་དེ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཚད་ལས་འདས་པའི་རེ་བ་ཞིག་རྒྱག་གི་ཡོད་རེད། ང་རང་གིས་ཀྱང་རང་ཉིད་ལ་ཅུང་ཙམ་སྦིར་ལྕགས་འདྲ་བརྒྱབ་ནས། ག་ཚད་ཐུབ་ཐུབ་ཅིག་ཡོང་བའི་འབད་བརྩོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལྟར་ཞུ་བ་དེའང་ང་རང་གིས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གི་ཐོག་ནས་འབད་བརྩོན་ཞུ་བཞིན་ཡོད་མ་གཏོགས། ང་ཆུང་དུས་ང་ལ་སློབ་བྱ་རྒྱག་མཁན་དེ་ འདྲ་ཡོང་གི་ཡོད། ཁྱོད་རང་གཟབ་གཟབ་བྱས་ནས་ཡག་པོ་བྱེད་དགོས་རེད་ད། དེང་སང་ཀརྨ་པ་ཡིན་ཟེར་མཁན་མང་པོ་ཡོད་རེད། ད་ཁྱོད་རང་ཡག་པོ་བྱེད་དགོས་པ་རེད་ཅེས་བཤད་མཁན་ཡོང་གི་ཡོད། ང་རང་ངོས་ནས་མཚོན་ན་ཀརྨ་པ་ཡིན་མཁན་མང་པོ་ཡོད་པས་དེ་ཚོར་འགྲན་ཟླ་བྱེད་པའི་ཆེད་དུ་ངས་གཟབ་གཟབ་བྱེད་མ་འདོད་ནའང་བྱེད་དགོས་རེད་བསམ་པ་དེ་འདྲའི་ཀུན་སློང་ཁུར་མྱོང་མེད། གང་ལྟར་སོ་སོའི་ངོས་ནས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་དང་། རང་ཉིད་ག་རེ་ཡིན་པའི་ངོས་ནས་འབད་བརྩོན་ཞུ་བཞིན་ཡོད།
When I was little, a lot of people would come to give me advice. “You must be careful. There are many people who are said to be the Karmapa, so you have to be your best.” So many people said this, but from my own part, I never had the motivation to be careful, even when I didn’t want to, just because I needed to compete with everyone else who is said to be the Karmapa. From my own part, I have had a pure motivation, whoever I am, making my best efforts, no matter what.
然而,無論再怎麼努力,還是有不圓滿的地方,總是哪裡做得不夠好。一方面來說,或許是因為別人對於我的要求和期待實在太高了,就我個人來說,也一再地敦促自己要更加努力,這種自我敦促,也是帶著一種簡單的熱忱,並沒有什麼目的。記得小時候有人會提醒我:「你要更小心、更努力,因為現在說是噶瑪巴的人很多。」然而我努力的目的,並不是為了跟誰比較。我只是以真實的自己,盡力去做到最好。

■「我一直沒受正規教育,只能靠自己努力…」

法王藏语原音音频·段5

གང་ལྟར་ང་རང་བོད་ལ་བསྡད་པའི་སྐབས་ལ་ཡིན་ནའང་སློབ་གཉེར་བྱེད་པའི་ཐོག་ལ་དགེ་རྒན་ཡིན་ནའང་འདྲ། སློབ་གཉེར་ཐོག་ལ་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཚོ་དཔེ་མི་སྲིད་པའི་ཡག་པོ་ཞིག་ཡོད་མ་རེད། རྒྱ་གར་སླེབས་པའི་རྗེས་སུ་ཡིན་ནའང་། ཕྱོགས་གཅིག་ནས་རྒྱ་གར་ལ་ཡོང་བ་དེ་སློབ་གཉེར་བྱེད་རྒྱུ། དེ་བཞིན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱུད་པ་དེ་ཚོ་ལེན་ཐུབ་པའི་ཆེད་དུ་ཡིན་པས། རྒྱ་གར་སླེབས་རྗེས་བོད་ལ་བསྡད་པ་ལས་ཅུང་ཟད་ལྷག་ཙམ་ཡོང་དགོས་པ་རེད་དེ། ཡིན་ན་ཡང་། སློབ་གཉེར་བྱེད་རྒྱུའི་ཐོག་ལ་འཐུས་ཤོར་མང་པོ་སོང་ཡོད་པ་རེད། ཕྱོགས་གཅིག་ ནས་བཤད་ན། རང་ཉིད་ལེ་ལོ་ཆེ་བའི་སྐྱོན་རེད། དེའི་ཐོག་ལ་ང་ལ་རིག་པ་ཅུང་ཙམ་ཡོད་པའི་སྐད་རེད། རིག་པ་ཅུང་ཙམ་ཡོད་པས་སློབ་སྦྱོང་གང་འཚམ་བྱས་ནས་ཐད་ཀར་ད་ཤེས་སོང་བསམ་ནས་ཉོབ་སྣང་ཤར་འགྲོ་བཞིན་འདུག དེའི་ཐོག་ལ་སློབ་གཉེར་གནང་མཁན་གྱི་བླ་མ་ཡིན་ནའང་འདྲ། མཁན་པོ་ཡིན་ནའང་འདྲ། བཀའ་བརྒྱུད་པའི་ནང་གི་བླ་མ་མཁན་པོ་དྲག་ཤོས་དེ་འདྲ་ང་ཚོས་གདན་ཞུས་མ་བྱས་པ་མ་རེད། གདན་འདྲེན་ཞུས་ཡོད་རེད། ཡིན་ནའང་བླ་མ་མཁན་པོ་དྲག་ཤོས་དེ་ཚོ་ཁོང་རྣམ་པར་ཡང་སོ་སོའི་སྐྱོང་དགོས་པ་དང་བདག་པོ་རྒྱག་དགོས་པའི་དགོན་པ་དང་ཆོས་ཚོགས་སོགས་མཛད་པ་འཕྲིན་ ལས་མང་པོ་ཡོད་པས། དུས་ཚོད་ཆ་ཚང་ཞིག་ངའི་ཐོག་ཏུ་གཏོང་ཐུབ་ཡོད་མ་རེད། དེ་འདྲ་བྱས་ནས་མཚམས་རེར་སློབ་གཉེར་ཡོད་པ་དང་། མཚམས་རེར་སློབ་གཉེར་མེད་པ་སོགས་མང་པོ་བྱུང་ཡོད་པ་རེད།
ད་རྒྱ་གར་སླེབས་ནས། Even when I was studying in Tibet, the way I was served educationally by my teachers and such was not all that excellent. One reason I came to India was to study and to receive the dharma lineages. That’s why I came. So once I arrived, it should have been better than it had been in Tibet, but in terms of my education there were many gaps. From one perspective, the fault was my own for being too lazy. Also, I am pretty smart, and since I am pretty smart, no matter what I study, I immediately get a little bored, and think, “I get it”, and immediately lose interest. In addition, there were problems concerning the lamas and khenpos with whom I studied. We invited the best lamas and khenpos from among the Kagyu, but they all have their own monasteries and dharma centers that they have to maintain and take care of. They have their own activity, and so were unable to spend all their time with me. For these reasons, sometimes I would have classes and sometimes not. This happened frequently.
過去在西藏的時候,學習教育上,我身邊並沒有一個特別好的老師,給予我指導或帶領,到達印度之後,雖然我的初衷是為了學習佛法,接續佛法傳承,照理說應該要比在西藏更好,但自己在學習上還是荒廢了不少。 一方面來說,是自己太過懈怠;另外,我還算是一個腦筋不差的人,因此學過馬上就覺得無聊,覺得都懂了;再一個原因是,為我上課的許多上師、堪布,噶舉有許多出名的上師和堪布,也並不是沒有禮請他們,但是 他們也都有自己的責任,例如要管理寺院、中心等等,因此也無法把全副心思放在我的教育之上,因此課程變得時有時無。

སྔོན་མ་ངས་ང་དགེ་ལུགས་པའི་གྲྭ་ས་དེ་འདྲ་ལ་ཕྱིན་ནས་དངོས་གནས་ཀྱི་སྒྲིག་འཛུགས་ལྡན་པ་དང་། གོ་རིམ་དང་ལྡན་པའི་ཐོག་ནས་སློབ་སྦྱོང་ཞིག་བྱས་ན་མཁས་པ་འདྲ་ཡག་པོ་ཞིག་འགྱུར་ས་རེད་དྲན་མྱོང་ཡོད། ཡིན་ནའང་རྗེས་སུ་བསམ་བློ་ཡག་པ་གཏོང་འོང་དུས། དགེ་ལུགས་པའི་གྲྭ་ས་ལ་སོང་ནས་སློབ་གཉེར་བྱས་ན་ཕྱོགས་གཅིག་ནས་མ་འགྲིག་པ་ཆེན་པོ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད་དེ། ཡིན་ནའང་ཀརྨ་པ་ཞེས་པའི་མིང་འདྲ་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན་དུས། ཀརྨ་པ་དེ་དགེ་ལུགས་པའི་གྲྭ་ས་ཞིག་ལ་སོང་ནས་སློབ་སྦྱོང་བྱས་པ་རེད་ཟེར་བ་དེ་འདྲ་ཞིག་གྱུར ་པ་ཡིན་ན། མ་འོངས་པའི་བཀའ་བརྒྱུད་སྤྱི་པའི་མིང་ཟེར་ནའང་སྤྱི་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ལ་ཅུང་ཙམ་སྐྱོན་གྱུར་བསྡད་པའི་བཟོ་འདྲ་ཞིག་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་སྤྱིར་བཏང་དགེ་ལུགས་པའི་དགེ་བཤེས་དེ་འདྲ་ལ་མཉམ་དུ་བགྲོ་གླེང་ཞུ་བཞིན་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་དངོས་སུ་གྲྭ་ས་འགྲོ་རྒྱུ་དེ་འདྲ་གང་ཡང་བྱུང་ཡོད་མ་རེད།
In the past, I had the thought that if I went to a Gelukpa monastery, matriculated so to speak, and followed their curriculum, I would have become a good scholar. But later when I thought about it, if I had gone to a Gelukpa monastery and gone through the studies, on the one side there would be nothing wrong with that, but on the other, since I have the title Karmapa, if the Karmapa were to go to a Gelukpa monastery and study, in the future there would be a problem in historical terms if the head of the Kagyu lineage were to do so. Of course I have had many different discussions with Gelukpa geshes, but I have never matriculated in a Geluk monastery. So this is one issue. My own studies have not been all that high-quality or good. Mainly, what I know now has come from my taking interest and putting the effort into it. I have never had a properly organized, thorough education. That is one issue.
我曾經動過一個念頭,如果能夠到格魯的僧院,好好地接受正規的佛學教育,應該就會成為一個很有學問的人。但是再想一想,去到那樣的地方學習本來沒什麼不好,但是既然有了噶瑪巴的名號,如果別人說「噶瑪巴 在格魯派接受教育」,這聽起來也不太好,對整體噶舉的名聲來說,未來回顧這一段歷史,也會不太好。一般來說,我時常跟格魯派的格西討論佛法,但是並沒有真的到僧院學習。

གནས་སྟངས་དེ་འདྲའི་རྐྱེན་གྱིས་ང་རང་སློབ་གཉེར་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཚོ་སྤུས་དག་པོ་ཡག་པོ་གང་ཡང་བྱུང་ཡོད་མ་རེད། ད་གཙོ་བོ་ད་ལྟ་ཅུང་ཙམ་ཤེས་བསྡད་པ་དེ་ནི་སོ་སོས་འབད་བརྩོན་འདྲ་བྱས། དོ་སྣང་འདྲ་བྱས་བསྡད་པ་དེ་འདྲའི་ཐོག་ནས་ཤེས་བསྡད་པ་ཞིག་མ་གཏོགས་སྒྲིག་འཛུགས་དང་ལྡན་པ་དང་། གོ་རིམ་དང་ལྡན་པའི་ཐོག་ནས་སློབ་གཉེར་རྒྱ་ཆེན་པོ་གང་ཡང་བྱས་ཡོད་མ་རེད། དེ་གནས་སྟངས་གཅིག་རེད།
總之這裡我要說的是,一路走來,我只能靠著自己的努力,並沒有進到任何正規的教育體系去學習過。這是我想說的第一個部分。

■「從小,我就不知道什麼是自由…」

法王藏语原音音频·段6

གནས་སྟངས་གཞན་དག་ཅིག་གི་ཐོག་ནས་བཤད་ན། ང་ཆུང་དུས་ནས་ཀརྨ་པ་རེད་ཅེས་ངོས་འཛིན་བྱེད་དུས་ང་ལོ་བདུན་ཙམ་རེད། དེ་དུས་བྱིས་པ་རང་ཞིག་རེད། ཆུང་ནས་མཚུར་ཕུ་དགོན་པ་ནང་དུ་གསོ་སྐྱོང་བྱས་ནས་བསྡད་པ་རེད། དེ་དུས་ངའི་འཁྲིས་སུ་ཡོད་པ་དེ་ཚོ་ནི་མི་རྒན་པ་རྐྱང་རྐྱང་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ཁོ་ཚོས་ག་རེ་གྱིས་ཟེར་བཤད་ན་དེ་བྱེད་རྒྱུ་མ་གཏོགས། རང་ངོས་ནས་འདི་བྱེད་དགོས། འདི་བྱེད་མི་དགོས་ཟེར་བ་མ་གཞི་དང་པོ་ནས་ག་རེ་བྱེད་དགོས་ཧ་གོ་བཞིན་ཡོད་མ་རེད་ཨ། དེའི་ཐོག་ལ་ཁོ་ཚོའི་ཁ་ལ་ཉན་པ་མ་གཏོགས་སོ་སོའི་ ངོས་ནས་རང་དབང་གིས་འདི་བྱེད་དགོས་འདི་བྱེད་མི་དགོས་ཟེར་རྒྱུ་ཞིག་ཡོད་མ་རེད། མ་གཞི་ནས་ཆུང་དུས་སྐབས་ལ་ཅུང་ཟད་སྡུག་པོ་འདྲ་མང་པོ་མྱོང་བ་རེད། དཔེར་ན་དབང་ཆ་ལྟ་བུ་དེ་ཕྱག་མཛོད་སོགས་ཀྱིས་བཟུང་ནས་ང་ལ་རྔན་པ་སོགས་སྤྲད་མཁན་ཡོང་དུས། ཕྱག་མཛོད་སོགས་ཀྱིས་སྔོན་ལ་ཁོང་ཚོས་མར་ཁུར་ནས་རྔན་པ་དེ་ཚོའི་ནང་དུ་དེ་དུས་འབར་རྫས་དེ་འདྲ་བཞག་མེད་དམ་ཟེར་བ་དང་། དུག་དེ་འདྲ་བཞག་མེད་དམ་ཞེས་པའི་སྐད་ཆ་ཞིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་བས་ཁོ་ཚོས་མར་ཁུར་ནས་དེ་དག་འདུག་མིན་ལྟ་རྒྱུ་ཡིན་ཟེར་ནས་ཁུར་འགྲོ་ཞིང་། མར་ཁུར་རྗེས་མང་ཆེ་ཤོས་ཡར་ལོག་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད།
Another issue is that when I was recognized as Karmapa at the age of seven, I was just a little boy. From the time I was small, I grew up in Tsurphu Monastery. When I was little, all the people around me were adults. So I had to do whatever they told me to, and couldn’t say what I needed to do. At first, of course, I didn’t know what I should or shouldn’t do, and in addition to that, other than listen to them, I never had the freedom to say what I should or should not do. Actually when I was little, I did have a lot of hard times. For example, in terms of power, the chakdzö held all the power, and when people came to give me gifts, they first had to take them to the chakdzö, who would open all the gifts first. In those days, people were suspicious there might be a bomb or poison or something, and so they would take the gifts away to make sure there was no bomb or poison. But once the gifts had been taken away, they were never brought back, almost all of them.
另一個部分,我被認證為噶瑪巴是在七歲,年紀還很小,之後在楚布寺成長。當時在我身邊的,都是一些長輩,因此我也沒什麼選擇,只能乖乖聽話,本來在那樣的環境,我也沒有機會知道一般孩子該做什麼,不該做什 麼。所以就只是照著大人的話去做。其實小時候也受了很多苦,例如沒有自由。記得小時候所有權利都掌控在總管的手上,只要拿到什麼禮物,都要先交給總管檢查,當時我們擔心禮物中會有炸彈或毒藥,所以為了檢查 ,要先交給總管過目。但大部分的禮物,基本上是給了總管之後就沒有下文了。

དེ་བཞིན་སྒོར་མོ་དེ་འདྲ་ངའི་ཕ་མ་ལ་སྤྲོད་རྒྱུ་སྒོར་མོ་ཡིན་ཟེར་བ་སོགས་ཡོད་དུས། ང་ལ་རྒྱུས་ཡོད་མཁན་ཚོས་སྒོར་མོ་དེ་ཚོ་ལྐོག་ནས་མི་མང་པོ་ཡོད་པ་དེ་ཚོས་ཧ་མ་གོ་བའི་སྐབས་སུ་ཐད་ཀར་ངའི་གདན་གྱི་འོག་ཏུ་བཅུག་ནས་སྤྲད་པ་སོགས། གང་ལྟར་ཆུང་དུས་ནས་སོ་སོའི་རང་དབང་གི་ཚོར་སྣང་དེ་འདྲ་སྐྱེས་མྱོང་མེད།
Also people would come and give money and say it was for me to give to my parents. Those who knew my situation would give the money surreptitiously—at that time, there were always a lot of people around, and without them knowing, they would quickly slip it under my cushion secretly. That’s what it was like when I was little. I never really felt that I had any freedom of my own.
別人也會給我一些供養金,有時一些是特別要給我父母親的,一些知道我的情況的人,就會先東晃西晃,因為我身邊總是很多人,然後趁著旁邊的人不注意,馬上把錢塞到我的座墊下面。他們只能這樣給我錢。所以從小 我就不知道什麼是自由。

■「住在印度18年,為了大局才忍下來…」

法王藏语原音音频·段7

དེ་རྗེས་རྒྱ་གར་ལ་སླེབས་པ་རེད། རྒྱ་གར་ལ་ཡོང་དུས་རྒྱ་གར་ཟེར་བ་དེ་རང་དབང་གི་ལུང་པ། དམངས་གཙོའི་ལུང་པ་ཡིན་པས་སླེབས་རྗེས་རང་གིས་གང་འདོད་པ་བྱེད་རྒྱུ་ཡོང་གི་རེད་བསམ་ནས་རེ་བ་རྒྱབ་ནས་ཡོང་བ་རེད། དང་པོ་རྒྱ་གར་ལ་ཡོང་དུས་ང་ཚོ་རྒྱ་གར་ལ་རྒྱུས་རྩ་བ་ནས་ཡོད་མ་རེད། མེད་པས་ལམ་སྟོན་བྱེད་མཁན་དེ་ཚོ་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་ཡོད་ནའང་བྱེད་ལུགས་བྱེད་སྟངས་འདྲ་མ་ཤེས་ནས། ལམ་སྟོན་བྱེད་མཁན་དེ་ཏག་ཏག་མ་བྱུང་ནས་དང་པོ་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་དུས་སྐད་ཆ་དེ་ཚོ་སྔ་ཕྱིར་མ་མཐུན་པ་བྱས་ནས་དེ་འདྲའི་ ཐོག་ནས་ཀྱང་དོག་པ་ཡོང་བ་དེ་འདྲ་ཅུང་ཙམ་བྱུང་ཡོད་ས་རེད།
Then I came to India. India is a free country, a democracy, so I had hoped that once I arrived I could do whatever I wanted. That was my hope. But when I first got to India, none of us knew anything about India. At that time, among the people who advised me, even though they definitely had pure motivations, there was no one to guide me who was one hundred percent reliable. They did not know how things were done . Consequently, I had no advisors, so when we first entered discussions with the Indian government there was disharmony and disagreement, and this probably caused some suspicions.
到了印度之後,我們知道印度是一個民主自由的國家,就抱著希望,以為來到這裡就能比較自由。剛到印度的時候,真的是完全人生地不熟,當時幫助我們的人,雖然是帶著熱忱,但在待人處事上不是很有經驗,由於一 開始就沒有很好的顧問,所以可能因為這個原因,開始就讓印度政府有些懷疑。

གང་ལྟར་རྒྱ་གར་ལ་ཡོང་ནས་ལོ་བཅོ་བརྒྱད་ཙམ་ཕྱིན་པ་རེད། དེའི་ནང་དུ་གནས་ཚུལ་དཀའ་ངལ་དང་རྙོག་གྲ་རྒྱུན་མ་ཆད་པ་བྱུང་བ་རེད། མ་གཞི་ཁྱེད་རྣམ་པ་ཚང་མས་མཁྱེན་བཞིན་ཡོད་རེད། འདི་རྒྱ་མིས་བཏང་བ་རེད་ཟེར་བ་དང་། རྒྱ་མའི་སོ་པ་རེད་ཟེར་བ་སོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་བྱུང་བ་རེད། ཡིན་ནའང་ཨུ་ཚུགས་འདྲ་བརྒྱབ་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་བསྡད་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་དེ་ཕྱོགས་གཅིག་ནས་བཤད་ན་བསྟན་པ་བློས་མ་གཏོང་ཟེར་ནའང་འདྲ། བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་བསྟན་པ་དང་། བོད་མི་དམངས། དེ་བཞིན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ བདེ་དོན་ཡིན་བསམ་ནས་གང་ལྟར་སོ་སོས་དེ་འདྲའི་མོས་པ་འདྲ་ཞིག་བྱས་ནས་བསྡད་པ་རེད།
In any case, I have spent eighteen years in India, and during this time I have had continual difficulties and hassles, as you all know. They said I was sent by the Chinese, that I was a Chinese spy. Many things have happened but in spite of this, I have done what I could. The reason why I have continued to push forward, despite all this, is that I feel that I must not give up on the teachings, the Kagyu teachings. Likewise, I have thought to myself that this is for the benefit of Tibet and the benefit of all sentient beings. Thinking in this way, I have continued. From another perspective, when I arrived in India, I was very fortunate. I had the great fortune to meet His Holiness the Dalai Lama and hear his teachings. I had many opportunities to receive profound dharma teachings from Chamgön Tai Situ Rinpoche and Goshir Gyaltsap Rinpoche. Likewise, I have had the opportunity to receive profound dharma teachings from Tenga Rinpoche, Bokar Rinpoche, and Yongdzin Thrangu Rinpoche. I do feel that all of this has been very fortunate.
總之在印度住了18年,問題和麻煩可以說沒一天停過,這大家應該都知道的。懷疑我是中國派去的,是中國的間諜等等,但無論是什麼樣的情況,我都忍了下來,至今之所以忍下來的原因,可以說是因為不想放棄佛教 、噶舉的教法,還有放不下藏地的同胞,還有一切眾生吧。所以我是帶著這樣的一個想法才忍受了下來。

■「只有我這一世,法王和法子不住在一起…」

法王藏语原音音频·段8

ཕྱོགས་གཅི ག་ནས་རྒྱ་གར་ལ་སླེབས་ནས་བསྐལ་པ་བཟང་པོ་བྱུང་བ་རེད། བླ་མ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་ཞལ་མཇལ་གསུངས་ཐོས་ཡོང་བའི་བསྐལ་བ་བཟང་པོ་བྱུང་བ་རེད། ང་རང་ཚོའི་བྱམས་མགོན་སི་ཏུ་རིན་པོ་ཆེ་དང་སྐྱབས་རྗེ་རྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་མདུན་ནས་ཟབ་མོའི་ཆོས་ཀྱི་གདམས་པ་མང་པོ་ཞུ་བའི་གོ་སྐབས་བྱུང་བ་རེད། དེ་བཞིན་སྐྱབས་རྗེ་བསྟན་དགའ་རིན་པོ་ཆེ་དང་། འབོ་དཀར་རིན་པོ་ཆེ་དང་། ཡོངས་འཛིན་ཁྲ་འགུ་རིན་པོ་ཆེ་ཁོང་རྣམ་པའི་སྐུ་མདུན་ནས་ཆོས་ཟབ་མོ་ཞུ་བའི་གོ་སྐབས་བྱུང་བ་རེད། དེ་ཚོ་བསྐལ་བ་བཟང་པོ་ཡིན་བསམ་ བཞིན་འདུག ཡིན་ནའང་། ང་ནི་སྡོད་ས་དེ་རྒྱུད་སྟོད་ལ་བསྡད་ཡོད་རེད། རྒྱལ་བ་ཡབ་སྲས་རྣམ་པ་ཚོ་ལས་སི་ཏུ་རིན་པོ་ཆེ་ནི་ཤེས་རབ་གླིང་ལ་བཞུགས་ཡོད་རེད། རྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེ་ནི་འབྲས་ལྗོངས་ལ་བཞུགས་ཡོད་རེད། རྒྱལ་བ་ཡབ་སྲས་ཚོ་ཁ་ཁ་སོར་སོར་ཁ་བྲལ་བའི་ཚུལ་ལས་གནས་གཅིག་ལ་རྒྱུན་རིང་པོ་འདུག་རྒྱུ་མ་བྱུང་བ་རེད། སྔར་གྱི་ཀརྨ་པ་སྐུ་གོང་མ་དེ་ཚོའི་རྣམ་ཐར་མཇལ་ན་རྒྱལ་བ་ཡབ་སྲས་ཟེར་དུས་ཆུང་ཆུང་སྐབས་རྒྱལ་བ་ཡབ་སྲས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་སྐྱེས་ནས་གང་དུ་ཕེབས་ནའང་མཉམ་དུ་ཕེབས་ཤིང་། ཆོས་གནང་བ་སོགས་གང་ཡིན་ནའང་ཕན་ཚུན་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་ཐུགས་ཁུར་གནང་ཟེར་ནའང་འདྲ། ཕར་ཚུར་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་་་་་དེ་འདྲ་གནང་བའི་ལུགས་སྲོལ་ཡོད་བསྡད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཞིག་ང་རང་གི་ཐོག་ལ་མ་བྱུང་བ་རེད། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས་ང་ཡིན་ནའང་ཅུང་ཟད་སེམས་ཕམ་པོ་འདྲ་ཞིག་ཡོད།
But I live at Gyuto Monastery and the heart sons live elsewhere—Situ Rinpoche lives in Sherap Ling and Gyaltsap Rinpoche lives in Sikkim. There has never been an opportunity for us to spend an extended period of time in the same place. It’s as if we have all been scattered. When I read the lives of the previous Karmapas, the Karmapas and their heart sons all stayed together. Wherever they went, they were together, whether it was teaching dharma, or whether it was taking care of each other. At that time they all took care of each other, but this never happened with me, and I feel very disappointed about this.
一方面來說,能夠來到印度是很有福氣的,因為能夠親見到如意寶尊者,聽聞到他的法教。也有福氣跟隨大司徒仁波切和國師嘉察仁波切,聽聞學習很多甚深的經典。還有跟隨天噶仁波切、波卡仁波切和創古仁波切等長 老,學習到很多甚深佛法。但是我只能住在上密院,大司徒仁波切住在智慧林,嘉察仁波切住在錫金,大家一直都沒有機會真正住在一起,多數時間都是分散各地。我們看過去歷代法王的歷史,記載到各個法子從小就一 起和法王生活在一起,無論是佛法活動也好,生活也好,大家是互相照顧的。但是這種情況,卻沒有發生在我這一世的身上。對此,我也感到挺難過的。(Bamboo评论: 难道他想跟两老头整天住一块儿,伺候两老头的饮食起居,还整天被两老头训斥、管教吗?)

དེའི་ཐོག་ལ་སྐད་ཆ་དྲང་པོ་ཞུས་ན། སྔོན་མ་རྒྱལ་དབང་བཅུ་དྲུག་པ་ཆེན་པོ་དགོངས་པ་རྫོགས་པའི་རྗེས་ལ་ང་ཚོ་ཀཾ་ཚང་ནང་ཁུལ་དུ་མི་མཐུན་པ་ཤུགས་ཆེན་པོ་བྱུང་བ་རེད། གནས་ཚུལ་ངན་པ་དེ་ཚོ་དེ་ཡང་བསྐྱར་ཞུ་མི་དགོས་པར་བྱེད། དེའི་ཐོག་ལ་ད་ལྟའི་དབང་དུ་བྱས་ནའང་ང་རང་ཚོའི་བླ་བྲང་ཆེ་ཁག་དེ་ཚོའི་བར་དུ་ཅུང་ཟད་མ་མཐུན་པ་ཡོང་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ང་རྒྱ་གར་ལ་སླེབས་པའི་རྗེས་སུའང་གནས་ཚུལ་མང་པོ་བྱུང་བ་རེད། དེ་ཁྱོད་ཚོས་ཁ་ཤས་ཤེས་ཀྱི་རེད། ཁ་ཤས་ཤེས་ཀྱི་མ་རེད། གང་ལྟར་དེ་འདྲའི་ཐོག་ནས་བླ་བྲང་ནང་ཁུལ་ལ་མ་མཐུན་པ་བྱུང་བ་རེད། དེ་ལ་ང་རང་ཡིན་ནའང་སེམས་ཁྲལ་ཆེན་པོ་བྱུང་། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ཐེངས་གཅིག་ལ་བྱམས་མགོན་སི་ཏུ་རིན་པོ་ཆེ་དང་། སྐྱབས་རྗེ་རྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་པ་གཉིས་ལ་རྐང་བཙུགས་ནས་རྡི་ལིར་གདན་འདྲེན་ཞུས་ནས། རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་པ་གཉིས་དངོས་གནས་སྤྲིན་དང་བྲལ་བའི་ཟླ་བ་བཞིན་ཉེས་པའི་སྐྱོན་གྱིས་མ་གོས་པ་རེད། ཡིན་ནའང་འོག་ལ་ཡོད་པའི་ཞབས་ཕྱི་དེ་ཚོ་ཅུང་ཟད་བཀའ་སློབ་ཕེབས་ནས། ད་ལྟ་ང་ཚོ་ཀརྨ་ཀཾ་ཚང་ནང་དུ་་་་ཆེན་པོ་བྱུང་ཚར་ཡོད་རེད། ང་ཚོ་འཁྲུགས་པ་ཆེན་པོ་ཤོར་ཚར་བ་རེད། དམ་ཚིག་ལ་འགལ་བ་ཆེན་པོ་བྱུང་ཚར་ཡོད་རེད། ད་དེ་འདྲ་མི་འོང་བའི་སྐྱབས་འཇུག་གནང་རོགས་གྱིས་ཞེས་གསོལ་འདེབས་ཞུས་པ་ཡིན། གསོལ་འདེབས་ཞུས་པ་བཞིན་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་པ་གཉིས་ཀྱིས་ཞལ་བཞེས་བཟང་པོ་དེ་འདྲ་བྱུང་སོང་། མ་གཞི་ནས་གསོལ་འདེབས་ཞུས་པ་དེའང་སྤྱན་རས་གཟིགས་ལ་མ་ཎིི་སློབ་པ་བཞིན་དེ་འདྲ་ཞུ་དགོས་པ་མ་རེད་དེ། ང་རང་སེམས་པ་ཆུང་དྲགས་ནས་དེ་འདྲ་ཞུས་པ་ཡིན།
Then to speak bluntly, after the 16th Karmapa passed away, we had a great rift in our Kamtsang lineage. I don’t need to say anything more about the old situations. Because of this, we do have some disagreements among the Labrangs. Many things have happened since I arrived in India. Some of you know; some don’t. There has been a lot of disharmony among the Labrangs, and this has also caused me a lot of concern. On one occasion, I invited Chamgön Tai Situ Rinpoche and Goshir Gyaltsap Rinpoche to come to Delhi. Both Rinpoches are like moons in a cloudless sky and are not stained by any faults. But I did ask them to tell their attendants and the people under them that we have already had a great disaster in the Kamtsang lineage. We’ve had a huge conflict. We have had a terrible violation of samaya. I asked both Rinpoches to tell them to please do what they can to avoid that again, and they promised to do as I asked. Actually, to make such a request is like teaching Avalokiteshvara the Mani mantra; one shouldn’t make such requests. But I was too petty and too small-minded and asked.
實話來講,第十六世法王圓寂之後,我們岡倉噶舉是很不融洽的,那些糟糕的事情就不多說了。現在更是雪上加霜,各大寺院的辦公室也不是很融洽,就我來到印度之後,也發生了很多事情。你們有的人知道,有的人不知道。對於這樣不融洽的狀況,我也很擔心。有次還特別請大司徒仁波切和嘉察仁波切前往德里,當然兩位仁波切是像無雲明月一般清淨,無有瑕穢,但我請求他們二位慈悲對於轄下的侍者、總管多加開示管教,看在我們噶瑪岡倉過去已經發生過那麼多問題、紛爭,也犯了很大的三昧耶戒,請不要再這樣下去了。他們二位當然是慈悲接受了,但這樣的舉動,就像是在教導觀音菩薩如何念誦六字大明咒一樣,其實是我自己多言想太多了。

■「岡倉噶舉,希望未來不要變兩個…」

法王藏语原音音频·段9

དེ་བཞིན་དུ་ང་རང་གིས་ཀརྨ་ཀཾ་ཚང་གི་བསྟན་པ་འདི་ལ་ཕན་ཞིག་ཐོགས་ན་བསམ་ནས་ཀུན་གཟིགས་ཞྭ་དམར་རིན་པོ་ཆེ་ལ་མཇལ་འཕྲད་ཞུས་པ་ཡིན། མཇལ་འཕྲད་ཞུས་པའི་སྐབས་ལའང་ང་ཚོའི་ཕྱོགས་ཀྱི་མི་དེ་འདྲ་ཡིས་ཐུགས་འཕྲད་བྱེད་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད་ཅེས་སོགས་ཀྱི་སྐད་ཆ་བཤད་མཁན་མང་པོ་བྱུང་། ཡིན་ནའང་ཁྱད་པར་མི་འདུག ང་རང་ངོས་ནས་བསྟན་པའི་དོན་གཅིག་པུར་བསམ་ནས་ཞྭ་དམར་རིན་པོ་ཆེར་མཇལ་འཕྲད་ཞུས་པ་ཡིན། མཇལ་འཕྲད་ཞུས་ནས་དམིགས་བསལ་གྱིས་གྲུབ་འབྲས་འདི་རེད་ཅེས་མིག་ལ་སྟོན་རྒྱུ་ཅི་ཡང་བྱུང་ཡོད་ མ་རེད་དེ། ཡིན་ནའང་གང་ལྟར་ད་ལྟ་ནི་ཞྭ་དམར་རིན་པོ་ཆེ་དགོངས་པ་རྫོགས་ཟིན་པ་རེད། དགོངས་པ་མ་རྫོགས་གོང་ལ་མཇལ་འཕྲད་ཞུས་པའི་ཐོག་ནས་སོ་སོའི་བསམ་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་ཞུ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་བྱུང་བ་རེད། ཅུང་ཙམ་བློ་བདེ་བ་འདྲ་ཞིག་བྱུང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
Also, thinking that it might be of benefit to the Karma Kagyu teachings, I went to see Kunzig Shamar Rinpoche. At the time of the meeting, on our side, our people said that it was not good to make that connection. Quite a few people said this. Some who were near to me said this vociferously. But that made no difference. I thought about the good of the teachings and went to meet Shamar Rinpoche. When we met, there was really no specific result that you could point to. However, now that Rinpoche has passed away, I do feel a bit of comfort in my mind that I was at least able to meet him and tell him what I thought.
另外,我曾經帶著利益噶舉教法的心態,會見了一次夏瑪仁波切。當然我們這邊人的說法是,當時的會面很不順利,很多人都在這樣說,我身邊的人也這樣到處在說。我並不是很在乎別人怎麼說,因為自己是帶著為了教法的發心而安排會面的。雖然說不上來達成了什麼樣的結果,但是現在夏瑪仁波切圓寂了,自己能夠在他生前,將自己的想法直接跟仁波切報告,也是比較安心了。

སྤྱིར་བཏང་བྱས་ན་ཞྭ་དམར་རིན་པོ་ཆེ་ང་ཚོ་ཀརྨ་ཀཾ་ཚང་གི་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་ལ་གལ་ཆེ་ཆུང་ག་འདྲ་ཡིན་མིན་དེ་ཚང་མས་མཁྱེན་གསལ་རེད། ཡིན་ནའང་ཉེ་བའི་ལོ་བཅུ་ཕྲག་རིང་གནས་ཚུལ་འདྲ་མིན་མང་པོ་བྱུང་བ་ཡིན་པས། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས་ང་ཚོའི་ནང་ཁུལ་ལའང་ཞྭ་དམར་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་བརྟན་མི་འདོན་པ་དང་། རྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་ནང་ནས་ཞྭ་དམར་རིན་པོ་ཆེའི་མཚན་ཡོད་པ་དེ་མར་བཏོན་དགོས་རེད་ཅེས་དེ་འདྲ་བཤད་མཁན་མང་པོ་བྱུང་བ་རེད། དེ་ཚོའི་གྲས་དེ་དངོས་གནས་དྲང་གནས་ཀྱིས་གནད་འགག་མ་མཐོང་བ་ འདྲ་ཞིག་རེད་བསམ་གི་འདུག གང་རེད་ཟེར་ན། ཞྭ་དམར་རིན་པོ་ཆེ་ཞེས་པ་དེ་ད་ལྟའི་ཞྭ་དམར་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་མི་ཕམ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཁོང་གཅིག་པུ་མ་རེད། ཞྭ་དམར་རིན་པོ་ཆེ་ཞེས་པ་དེ། ཀརྨ་ཀཾ་ཚང་གི་དོན་བརྒྱུད་ཀྱི་གྲས་ལ་བཞུགས་པའི་བརྒྱུད་པ་ཞིག་ཡིན་པ་རེད། རྟོགས་ལྡན་གྲགས་པ་སེང་གེ་ནས་བཟུང་སྟེ་ད་ལྟའི་བར་ཕེབས་པའི་རྒྱུད་པ་ཞིག་ཡིན་པ་རེད། དེ་མི་གཅིག་གི་མིང་མ་རེད། མི་གཅིག་མ་རེད།
Generally, we all know how important the Shamar Rinpoches have been in the history of the Karma Kagyu. But in the past few years or decades, so many events have occurred that many people say we should not recite long life prayers for Shamar Rinpoche and that we should remove the Shamar Rinpoches from our lineage supplications. I think that this is not really seeing the important points, because Shamar Rinpoche is more than the 14th Shamar Mipham Chökyi Lodrö. The Shamar Rinpoches are part of the ultimate lineage of our Karma Kamtsang, a lineage from Thongden Drakpa Senge to the present. It is not a single person’s name; it is not a single person.
一般來說,夏瑪仁波切在我們岡倉噶舉歷史上的地位,大家是知道的。但是近十幾年來因為發生很多事情,我們不再念誦仁波切的長壽文,甚至有人建議將他從傳承祖師祈請文中去名,但我覺得這些作為都偏離了焦點。 我們應該知道,不僅是這一世第十四世夏瑪仁波切米龐確吉洛卓,歷代的夏瑪仁波切,都是噶瑪岡倉實修傳承當中重要的祖師,從第一世多滇札巴森格到現在都是,因此,我們應該把焦點放在這個傳承,而不是某個人的 名字,或者某個個人身上。

དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ང་ཚོའི་མི་དེ་འདྲས་ད་རེས་ཀྱི་ཞྭ་དམར་རིན་པོ་ཆེའི་མཛད་པ་འཕྲིན་ལས་ལ་ལ་འགྲིག་གི་མི་འདུག་ཅེས་ག་ཚད་བཤད་ནའང་། ཞྭ་དམར་རིན་པོ་ཆེའི་མཛད་པ་འཕྲིན་ལས་དེ་ནག་བསུབ་གཏོང་ཐུབ་ཀི་མ་རེད་དྲན་གྱི་འདུག དེ་འདྲ་ཡིན་དུས། ཞྭ་དམར་རིན་པོ་ཆེའི་སྐོར་ལ་ང་ཚོའི་ཐུགས་བསམ་བཞེས་སྟངས་དེ་ཡག་པོ་ཞིག་དགོས་ཀི་རེད་དྲན་གི་འདུག སྤྱིར་བསྟན་པ་སྤྱི་དང་། མ་འོངས་པའི་བསྟན་པའི་རྒྱུན་ལ་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་ཀི་རེད་དྲན་གྱི་འདུག
Thus no matter how much people say that the actions of the current Shamar Rinpoche were wrong, I think we must not paint the activities of the Shamar lineage black. For this reason, I think that we must have a positive way of thinking about Shamar Rinpoche. I think we need to consider Buddhism in general and the future of the lineage.
總之,不管多少人批評這一世夏瑪仁波切的作為,歷代夏瑪巴的佛行事業是無法被污衊的。因此我覺得我們都應該好好重新看待夏瑪仁波切這件事情。這麼做不僅是為了整體佛教,也是為了噶舉教派的延續。

ད་ལྟ་ཡིན་ན་ཞྭ་དམར་རིན་པོ་ཆེ་དགོངས་པ་རྫོགས་ཚར་བ་རེད། དེའི་ཡང་སྲིད་སྐོར་ལ་ཡིན་ནའང་དངོས་གནས་དྲང་གནས་རྙོག་གྲ་མེད་པ་ཞིག་དགོས་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་རེད། མ་གཏོགས་ཡང་བསྐྱར་རྙོག་གྲ། ཡང་སྲིད་གཉིས་བྱུང་བ་རེད་ཅེས་པ་སོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་ཡིན་ན་ཀཾ་ཚང་གི་བསྟན་པ་སྤྱི་ལ་གནོད་བསྡད་པ་ཞིག་དང་། མ་འོངས་པ་ལ་ཀཾ་ཚང་ཟེར་བ་དེ་ཕྱོགས་གཉིས་སུ་གྱུར་ནས་ཕན་ཚུན་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་དགྲར་ལྟ་བསྡད་པ་དེ་འདྲ་བྱུང་བ་ཡིན་ན་ཡག་པོ་རྩ་བ་ནས་ཡོད་མ་རེད།
Now that Shamar Rinpoche has passed away, it is extremely important that there be no problems regarding his reincarnation. If we have another situation where we say there are two different reincarnations, it will harm the Kamtsang teachings in general, and in the future the Kamtsang will split into two factions, viewing each other as enemies. This would not be good in any way at all.
如今夏瑪仁波切已經圓寂了,他的轉世更是應該要能順利無礙。不然,未來又出現兩個轉世的話,這對岡倉噶舉是很大的傷害,未來如果出現兩個岡倉噶舉,相互仇視,這是非常不好的。

■「有修行,才是正統…」

法王藏语原音音频·段10

ང་རང་གི་བསམ་པའི་གདིང་ནས་ང་ཚོ་ཚང་མ་མཐུན་སྒྲིལ་ཞིག་བྱུང་ན་དྲན་གི་འདུག དྲན་པ་ནང་བཞིན་ག་ལ་གང་འཚམ་འབད་བརྩོན་བྱས་པ་རེད། ཡིན་ནའང་ང་མི་གཅིག་གིས་བྱེད་ཐུབ་པ་ཞིག་རེད་མི་འདུག་ཨ། ཕྱོགས་གཉིས་ཀ་ནས་གུ་ཡངས་གནང་དགོས་པ་དང་། དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་དྲན་བཞིན་འདུག མ་གཏོགས་པར་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་ག་དུས་ཡིན་ནའང་ཚིག་ངན་པ་བཤད་རེས་བྱེད་པ་དང་། གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་སྐྱོན་འདོན་རེས་བྱས་ནས་མུ་མཐུད་ནས་བསྡད་པ་ཡིན་ན་ཡག་པོ་ཡོད་རེད་དྲན་གི་མི་འདུག དེའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས་ཀཾ་ཚང་གི་བསྟན་པ་གཅིག་པ་རེད། བླ་མ་གཅིག་པ་རེད། ཞྭའི་ཁ་དོག་གཅིག་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་བཞིན་དུ་ང་ཚོས་ཕྱོགས་འཛིན་བྱས་བསྡད་པ་ཡིན་ན། གང་ལྟར་སོ་སོར་ལ་བདེན་པ་ག་ཚད་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་རང་བཞིན་གྱིས་ཕྱོགས་འཛིན་ཤུགས་ཆེན་པོ་བྱས་ནས། རང་རྒྱལ་གཞན་ཕམ་གྱི་ལྟ་བ་ཁུར་ཕྱིན་ཆད་ལ་ནོར་འཁྲུལ་ཞིག་མ་གཏོགས། དེ་བཟང་པོ་ཞིག་ཡོང་རྒྱུ་ཡོད་མ་རེད།
In the depths of my heart, I think we can have reconciliation, and I am doing a few things to bring this about. But it is not something that one person can do alone. It is crucial we remember that both sides need to be open. If we continue to always say bad things about each other and criticize each other, I do not think it will turn out well. Our teachings, the Kamtsang, are the same. Our gurus are the same. The color of our hats is the same. But if, despite this, we continue to cling to our own factions, no matter how right we are, we will have such bias toward our own side, that we will work to win for ourselves and defeat the others, and taking this on would be a complete mistake; there would be nothing good about it.
我真的發自內心希望大家和睦相處,我真的也盡力了。但這不是靠一己之力就能完成的事情,而是需要雙方的包容,這非常的重要。不然一直相互指謫下去,我覺得是很不好的。我們屬於同一個岡倉傳承,出自同一個 的師門,擁有一樣顏色的法帽,彼此之間如果帶著強烈的偏執,無論各自說得再對,也會因為我們的偏執而造成更多的問題,不會有好的結果。

དེའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས་ང་ཚོ་ནམ་རྒྱུན་བཤད་པ་བཞིན་ཞྭ་དམར་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྱོགས་གཏོགས་དང་། སི་ཏུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྱོགས་གཏོགས་ཤིག་བཤད་ཀྱིན་ཡོད་རེད་ཨ། ང་རང་ཚོ་དངོས་གནས་དྲང་གནས་བྱས་ན་ཞྭ་དམར་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྱོགས་གཏོགས་ཀྱང་མ་རེད། སི་ཏུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྱོགས་གཏོགས་ཀྱང་མ་རེད། ཀརྨ་ཀཾ་ཚང་གི་ཕྱོགས་སུ ་གཏོགས་པ་ཞིག་ཡིན་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། མ་གཏོགས་སོ་སོ་ཉོན་མོངས་དུག་གསུམ་གྱིས་ཁེངས་ནས། དགྲ་འདུལ་གཉེན་སྐྱོང་། རུ་ང་ཕྲག་དོག་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་ཡིན་ན། ང་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་ཕྱོགས་གཏོགས་ཡིན་ ཞེས་བཤད་ནའང་ཕན་ཐོགས་རྒྱུ་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས། ད་དེང་སང་ཁོ་གཙང་མ་ཡིན། ང་གཙང་མ་ཡིན། ཀར་བརྒྱུད་པ་གཙང་མ་ཡིན། ཁོ་ཀཾ་ཚང་གཙང་མ་མ་རེད་ཅེས་པ་སོགས་ཀྱི་སྐད་ཆ་ཡོད་རེད། གཙང་དང་མི་གཙང་ཞེས་པ་དེ་གཙོ་བོ་སོ་སོའི་སེམས་རྒྱུད་ལ་ཉམས་ལེན་ཡོད་མེད་དེར་ཐུགས་བསྡད་ཡོད་རེད་མ་གཏོགས་པར། སུའི་ཕྱོགས་གཏོགས་ཡིན་མིན་ཞིག་ལ་ཐུག་ཡོད་མ་རེད། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས་དེ་འདྲའི་ཐོག་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པ་ཞིག་གྱུར་བསྡད་ཡོད་རེད་བསམ་གི་འདུག
We often say that there’s the Shamar side or the Situ side: one side or the other. Actually, we aren’t on the Situ Rinpoche side; we aren’t on the Shamar Rinpoche side. We are all on the side of the Karma Kagyu. If instead we are filled with our own afflictions—the three poisons—engage in partisanship and jealousy, and simultaneously say “I’m on Vajradhara’s side,” there is no benefit at all. These people say, “I’m pure, he’s pure. He’s a pure Kagyupa. But they’re not pure.” Whether one is pure or not comes down to the practice we have in our mind streams. It does not come down to whose side we are on. I think this is something we all need to keep in mind.
我們也常有「司徒派」還是「夏瑪派」的說法,事實上,我們哪一派都不是,我們都屬於岡倉噶舉教派。一個內心充滿煩惱,帶有強烈偏執、嫉妒之心的人,就算他說自己是「金剛總持派」,也不會好到哪裡去。現在有些人也喜歡說:「喔,我才是正統,是正統的噶舉派,他們不是。」正不正統,取決於自己有沒有修行,不是取決於自己屬於哪一個派別或組織。

■「我為什麼在美國待這麼久?」ལྔ། ནུབ་ཕྱོགས་ཨ་རིར་བཞུགས་པའི་དགོངས་འཆར།

法王藏语原音音频·段11

དོན་དག་གཅིག་ལ། ད་རེས་ང་ཕྱི་རྒྱལ་ལ་ཟླ་བ་མང་པོ་ཞིག་འགོར་བ་རེད། དེ་ནས་ཨ་རི་ལ་ཟླ་བ་དྲུག་ཙམ་འགོར་བ་རེད། དེར་འགྲོ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་། རྒྱུན་རིང་པོ་ཞིག་ལ་སྡོད་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ལ་འགྲེལ་བཤད་རྒྱག་མཁན་མང་པོ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད་ས་རེད། དེ་ཚོར་མ་ལྟོས་པར་ཕྱོགས་གཅིག་ནས་བཤད་ན། ད་རེས་འདིར་སྡོད་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་དེ་ཁ་སང་འཇར་མན་ནས་གཟུགས་པོ་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་པའི་སྐབས་སུ་ཅུང་ཙམ་གྱི་གནས་ཚུལ་ཞིག་འདུག་ཅེས་བཤད་པ་རེད། དེ་རྗེས་ངའི་ཞབས་ཕྱི་བགྲེས་སོང་ཁོང་གི་ཆེད་དུ་ཨ་མི་རི་ཁར་འགྲོ་དགོས་ཁེལ་བ་རེད། ཨ་རིར་སླེབས་རྗེས་སྔོན་ནས་འཇར་མན་ནས་གཟུགས་པོར་གནས་ཚུལ་འདུག་ཟེར་བ་དེར་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་དགོས་པ་འདྲ་ཞིག་ཕལ་ཆེར་གྱུར་པ་རེད། དེ་འདྲའི་གནད་དོན་གྱི་ཐོག་ནས་ཡིན་ནའང་རེད།
Another thing is that I am in America. I’ve spent many months abroad, the last six in America. There are probably a lot of people who will explain the reasons why I have stayed abroad for such a long time. But independent of anyone else’s explanations, what I’d like to say is that the main reason I am staying abroad is that when I had a medical exam in Germany, they told me I had a medical problem. Then I had to go to America for the sake of my elderly attendant, and once there, I had to follow up on the medical problem that they had told me of in Germany. That is the reason.
還有,我這次待在國外比較長時間,待在美國也有六個月了,到處也流傳很多我留在國外的說法。但不管他們怎麼說,最主要我這次待在國外比較長的時間,首先原因是最開始到德國的時候,我檢查了身體,有些狀況出現,之後因為探望我的老侍者,所以到了美國,接著就留在美國繼續進一步做一些身體的檢查。

དེ་བཞིན་དུ། ད་ལྟའི་བར་དུ་ལོ་མང་པོ་རིིང་ལ་ངལ་གསོ་ཞིག་རྒྱག་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་གང་ཡང་བྱུང་མེད་པ་རེད། ད་ཅུང་ཙམ་ངལ་གསོ་ཞིག་བརྒྱབ་ནས། ལུས་དང་སེམས་གཉིས་ཀ་ངལ་ཞིག་གསོས་ནས། རྒྱ་གར་ལ་སླེབས་ན་རྙོག་གྲ་མང་པོ་བྱས་ནས་ངལ་གསོ་རྒྱུ་ཡོང་གི་ཡོད་མ་རེད། འདིར་ཅིག་ངལ་གསོ་རྒྱབ་པ་འདྲ་ཞིག་བྱས་ནས་མ་འོངས་པའི་ཕུགས་རྒྱང་རིང་པོའི་ཆེད་དུ་བསམ་བློ་བཏང་ནས་འདིར་བསྡད་པ་རེད་མ་གཏོགས། སོ་སོའི་སྒེར་གྱི་དོན་དག་དང་། ཡང་འཆར་གཞི་ལོག་པ་འདྲ་བོ་ཡོད་རེད་ཅེས་འགྲེལ་བཤད་རྒྱག་མཁན་དེ་འདྲ་ཡོང་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་རེད། དེ་འདྲ་རྩ་བ་ནས་ཡོད་མ་རེད།
Another issue is that, for many years, I have never had the opportunity to really rest—to rest both the body and the mind. Once I arrive back in India, there will be a lot of busy-ness and franticness, so I will be unable to rest. So I have stayed here to rest. I have stayed here because I am considering the long-term. Probably many people have said that I am staying for my own personal benefit or that I have some insidious plan, but that is not it at all.
還有一個原因是,其實這麼多年來,我真的都沒有什麼時間休息,所以想要休養一下身心。不然一回到印度,又是很多事情要處理。這樣的休養,其實是為了長遠而著想,沒有任何私人,或者不好的打算。

ད་མདོར་ན་མི་ཚོས་བསམ་པ་ལ། ངས་ཐག་གཅོད་དང་བྱ་བ་གང་ཞིག་བསྒྲུབས་ནའང་ཁོ་ཀརྨ་པ་རེད། དེ་ཡིན་ཡིན་པ་རེད་ཅེས་ཡིན་ཤག་ཤག་འདྲ་བྱས། ཡིན་ནའང་ང་རང་ལ་མཚོན་ན་ཡིན་ཤག་ཤག་རེད་ཡོད་མ་རེད། ཐག་གཅོད་ག་འདྲ་ཞིག་བྱས་ནའང་རེད། བྱ་བ་ག་འདྲ་ཞིག་བྱས་ནའང་རེད། བློས་བཏང་མང་པོ་ཞིག་བྱེད་དགོས་པ་གྱུར་ཡོད་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས་རང་ཉིད་ངོས་ནས་ཡིན་ནའང་ད་ལྟ་བར་དུ་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་འདྲ་བྱས་པ་ཡིན། ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་བྱས་པ་ཡིན་ནའང་ཕྱི་ཡི་དེ་ལ་བགྲོ་འདོགས་བྱེད་མཁན་མང་པོ་ཡོང་གི་ཡོད་པ་རེད། མི་དགའ་བ་དེ་ཚོས་དེ་ལ་བགྲོ་འདོགས་བྱེད་མཁན་མང་པོ་བྱུང་གི་ཡོད་རེད། དེ་ལ་ཐབས་ཤེས་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། ང་ཚོའི་ནང་ཁུལ་ནས་ཡིན་ནའང་ངས་བསམ་པ་དངོས་གནས་དྲང་གནས་ག་རེ་ཡིན་པ་དེ་ཧ་མ་གོ་བར་ཟེར་ནའང་འདྲ། གོ་བ་མ་ལོན་ཟེར་ནའང་འདྲ། དེ་ལ་འགྲེལ་བཤད་ལོག་པ་རྒྱག་མཁན་དེ་འདྲ་མང་པོ་ཡོང་བསྡད་ཀྱིན་ཡོད་པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་ད་རེས་ཨ་རིར་བསྡད་པ་དེའི་ཐོག་ནས་ཡིན་ན། ངའི་འཁྲིས་སུ་སྡོད་མཁན་ཚོའི་གྲས་ནས་ཡིན་ནའང་དེ་ལ་བསམ་ཚུལ་ཤུགས་ཆེན་པོ་བྱུང་བ་རེད། དེ་བཞིན་དུ་གང་ལྟར་ཕྱོགས་མང་པོ་ཞིག་ནས་བསམ་ཚུལ་བྱུང་བ་རེད། དེའི་ཐོག་ནས་ང་རང་ཡིན་ནའང་སེམས་པ་ཧ་ཅང་སྐྱོ་པོ་བྱུང་། བློ་ཕམ་ཆེན་པོ་བྱུང་།
In brief, whatever decision I make or whatever I do, people think, “He’s the Karmapa. Of course it is so.” But for me, it’s not definitely a matter of course. No matter what decision I make, no matter what I do, there is a lot I have to give up. For my own part, up to now, I have done everything I could with a pure motivation. But people will make things up. There are many people who make things up out of dislike. There’s nothing to be done about that. But many of our own people give incorrect explanations because they either do not know or do not understand what my real intentions are. Especially, now that I am staying in America, even the people around me have had a lot of ideas. Likewise, many people all over have had a lot of different ideas. This makes me very sad and disappointed.
總而言之,很多人對於我的決定或做法,會想說:喔,反正他是噶瑪巴,都是理所當然的,是很容易的。但對我來說並非如此,我的每一個決定或者行動,都是要犧牲很多的。從頭到尾,我是帶著一念善心和熱忱在做事,總是有很多喜歡閒言閒語的人,這也沒有辦法。然而我感到難過的是,有些自己人也不了解我的想法,甚至對我有些誤解,就像這次我在美國,一些身邊的人也對我有很大的誤解,對於這一點,我感到非常失望和難過。

གང་རེད་ཟེར་ན། ང་རང་ད་ལྟ་བར་དུ་འབད་བརྩོན་བྱས་པ་དེ། མི་ཚོས་བལྟས་ན་ཡིན་ཤག་ཤག་རེད། ཡིན་ནའང་ང་རང་ངོས་ནས་བློས་བཏང་མང་པོ་ཞིག་བྱེད་དགོས་པ་མ་གཏོགས་དེ་འདྲའི་ལས་སླ་པོ་ཞིག་ཡོད་མ་རེད། ལས་སླ་པོ་མེད་བཞིན་མེད་བཞིན་དུ་ཨུ་ཚུགས་འདྲ་ཞིག་བརྒྱབ་ནས་བསྡད་དུས་འཁྲིས་ལ་སྡོད་མཁན་ཚོས་ཡིད་ཆེས་མ་བྱས་ན་ང་ཡིན་མདོག་མདོག་འདྲ་ཞིག་བྱེད་དགོ ས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡང་མི་འདུག་ཨ། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས་གང་ལྟར་སེམས་པ་སྐྱོ་པོ་འདྲ་ཞིག་བྱུང་།
This is because, when other people look at what I have tried to do, they take it as a matter of course. But for my own part, I have had to give up a lot, and none of it has been easy. When I ignore the fact it is not easy and keep pushing ahead, if those around me do not believe in me, there’s no reason for me to pretend and keep going. This makes me sad.
因為大家對我總是覺得理所當然,都不知道我的每一個決定和做法,是有多少的犧牲在裡面,是非常不容易的。如果在我這樣辛苦的同時,身邊的人還不相信的話,那或許我也不用再那麼堅持了吧。總之,我是非常難過的。

■「有史以來,噶瑪巴都不碰政治…」

法王藏语原音音频·段12

ཡིན་ནའང་གང་ལྟར་མ་འོངས་པའི་ཐོག་ལ་ཞུས་པ་ཡིན་ན། རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་ཞེས་པ་དེ། སྐུ་ཕྲེང་དང་པོ་དུས་གསུམ་མཁྱེན་པ་ནས་བཟུང་སྟེ་ད་ལྟ་བར་དུ་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་མཛད་འཕྲིན་སྐྱོང་བའི་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་བླ་མ་ཞིག་མ་གཏོགས་པའི་སྲིད་ཀྱི་ཕྱག་ལས་གནང་མཁན་གང་ཡང་མ་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོ་བོད་གངས་ཅན་གྱི་ལྗོངས་གཉེན་འཕྲང་ཅན་གྱི་དུས་ཚོད་ཅིག་ལ་སླེབས་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡིན་དུས་ལུགས་གཉིས་ཀའི་ཆ་ནས་ཟེར་ནའང་འདྲ། ཆོས་དང་སྲིད་གཉིས་ཀའི་ཐོག་ནས་ཤུགས་རྒྱག་དགོས་པའི་དུས་ཚོད་ཅིག་སླེབས་བསྡད་ཡོད་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ང་ཚོར་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་ཟེར་ན་འདྲ། ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལམ་སྟོན་གནང་མཁན་ང་ཚོར་གཏན་གཏན་དགོས་ཀི་རེད། ཡིན་ནའང་དེ་ངས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལམ་སྟོན་བྱེད་པ་དང་། འགན་ཁུར་རྒྱུ་དེ་རྩ་བ་ནས་འཇོན་གི་མ་རེད། ང་རང་གིས་འཇོན་གིའང་མ་རེད་ལ། ང་རང་ལ་ཀརྨ་པའི་མིང་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན་པས་དེའི་འོས་བབ་དེ་མིན་པ་རེད།
From a future perspective, from the time of the First Karmapa Dusum Khyenpa to the present, the Gyalwang Karmapa has been a lama who has engaged only in dharma activities, not one who has been involved in politics. Now we are at a critical time for the Snow Land of Tibet, and we have come to a point where it is important to put efforts into both dharma and politics. For this reason, we definitely need a political guide or leader. But I don’t know how to give political direction. Not only do I not know how to do this, but since I have the title of Karmapa, it would not be appropriate.
長遠來看,噶瑪巴的傳承,從杜松虔巴開始到現在,一直都專注於佛法,而不碰觸任何政治。(Bamboo评论:这句话和历史记载严重不符啊!)但是現在是雪域藏地的關鍵時刻,這個時候,我們都應該同時在佛法和政治出點力,因此,我們一定需要在政治上有一位非常好的領導者。但是,我完全沒有能力承擔政治的事情,而且因為噶瑪巴的名號,我也自然沒有資格去承擔。

ཆོས་ཀྱི་ཕྱོགས་ནས། དེ་བཞིན་ང་རང་གིས་བསམ་བློའི་ནང་ནས་ག་འདྲ་དྲན་བཞིན་འདུག་ཅེ་ན། ཆབ་སྲིད་ཅེས་པ་དེ་གནས་སྐབས་གནས་སྐབས་ཀྱི་ཕན་དོན་སྒྲུབ་རྒྱུ་ཞིག་དང་། ཆབ་སྲིད་ཀྱི་མི་སྣ་ཞེས་པ་དེ་མྱུར་བར་མྱུར་བར་འགྱུར་བ་འགྲོ་སྡོད་པ་ཞིག་ཡིན་པ་རེད། དེ་བཞིན་དུ་ཆབ་སྲིད་ཅེས་པ་དེ་རིས་སུ་བཅད་ནས། སྡེ་ཚན་འདྲར་བཅད་ནས་དེ་འདྲའི་ཁེ་ཕན་སྒྲུབ་རྒྱུ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་པ་རེད། ཡིན་ནའང་ཆོས་ཟེར་རྒྱུ་དེ་སྡེ་ཚན་གྱིས་རིས་སུ་མ་བཅད་པར་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་མཁའ་ཁྱབ་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་སྒྲུབ་རྒྱུ་ཞིག་དང་། དུས་ཚོད་དེའང་མྱུར་བར་མྱུར་དུ་བརྗེ་སྤོ་རྒྱག་རྒྱུ་ཞིག་མིན་པར་འདི་དང་ཕྱི་མ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མགོན་སྐྱབས་བྱེད་རྒྱུ་ཞིག་དང་འདི་དང་ཕྱི་མའི་ལམ་སྟོན་བྱེད་མཁན་ཞིག་ཡིན་པའི་རྐྱེན་གྱིས། ཁོ་གཉིས་འགྲོ་སྟངས་དེ་ཁ་ཁར་གྱུར་བསྡད་ཡོད་པ་རེད།
The way I think is that one engages in politics to accomplish short-term aims and benefit. In addition, politicians are always changing. Politics is partisan; dividing into factions and seeking profit and benefit for your own faction. But dharma means not dividing into factions and instead bringing benefit to all sentient beings that are as limitless as space. Its duration is such that people do not change posts immediately. Dharma is for protecting ourselves in this and future lifetimes and for guiding ourselves now and in the hereafter, so dharma and politics work in a completely different way.
而且我常常覺得,政治和佛法是有差別的。政治的確能夠幫助人們得到一些暫時的利益和快樂,時間上來說,它瞬息萬變,而且政治主要的目的,也是在達成不同政黨各自的利益;然而佛法談的卻是一切眾生,沒有任何偏私,時間也不是只有今生,而是多生多世,引領眾生有所依靠。因此這兩者是完全不同的事情。

དེར་བརྟེན་ང་རང་ངོས་ནས་ད་ལྟ་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་ཅིག་གི་འགན་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན་དུས་མུ་མཐུད་ནས་ཆོས་ཕྱོགས་སུ་འགྲོ་རྒྱུ་མ་གཏོགས་པར། ང་རང་བོད་ལ་ཡོད་དུས་ནས་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཅིག་ཡོང་གི་རེད་བསམ་ནས་སེམས་ཁྲལ་འདྲ་ཞིག་བྱས་ནས་རྒྱ་གར་ལ་སླེབས་པ་རེད། རྒྱ་གར་སླེབས་རྗེས་སུའང་ཡིན་ནའང་། ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཐོག་ནས་བྱ་བ་ཕྲན་བུ་རེ་བྱེད་དགོས་པ་མང་པོ་བྱུང་སོང་། ད་དེ་ངས་འཇོན་པ་ཞིག་རེད་མི་འདུག ངས་འཇོན་གི་ཡང་མ་རེད་ལ། བྱེད་དགོས་བསམ་པའང་ཅི་ཡང་མེད། དེའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་དེ་འདྲའི་ཐོག་ནས་ཚང་མས་དགོངས་པ་བཞེས་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད།
Since I have the responsibility of being a religious leader, I can only continue in the direction of the dharma. When I was in Tibet, I was worried I would have to get involved in politics, so I went to India. Once I arrived there, I’ve always thought that, if it came to my having to do political activities, I would not have the skills to do it. I would not know how to do it and I have no wish to do it. This is another important point for people to take into consideration.
所以,我現在身負弘傳佛法的責任,也就應該繼續做好本分的事情,當時我在西藏,就是因為擔心會有政治的責任才來到印度,因此我不僅沒有能力,也更沒有想要承擔什麼政治的責任。

མདོར་ན་ང་རང་གི་ངོས་ནས་བཤད་ན། རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་སྐུ་གོང་མ་དེ་ཚོ་ནང་བཞིན་གྱི་སྤང་རྟོགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་གང་ཡང་ཡོད་མ་རེད། གང་ཡང་མེད་བཞིན་དུ་ད་དུང་ཡིན་མདོག་མདོག་འདྲ་ཞིག་བྱས་ནས་མི་གཞན་དག་གི་མགོ་བོ་སྐོར་ནས་འདུག་དགོས་པ་དེ་དངོས་གནས་ང་རང་ངོས་ནས་བཤད་ན་ལས་ངན་ཚབས་ཆེན་འདྲ་ཞིག་གསོག་གིན་ཡོད་པའི་ཚོར་སྣང་འདྲ་ཞིག་མ་གཏོགས། དེ་ལ་དགའ་བའི་ཚོར་བ་དང་། ང་ལ་དབང་ཆ་ཆེན་པོ་ཞིག་བྱུང་། མི་མང་པོས་ང་ལ་གུས་པ་བྱེད་ཀྱི་འདུག་བསམ་པ་དེ་འདྲའི་ང་རྒྱལ་སྐྱེ་བ་དང་། སྤོབས་པ་སྐྱེ་བ་འདྲ་གང་ཡང་ཡོང་གི་མི་འདུག དེར་བརྟེན་མཚམས་མཚམས་ང་རང་གིས་དྲན་གི་འདུག ང་འདི་ལྟར་བྱས་ན་ཆོ་གང་ཡང་མི་འདུག གཞན་མགོ་བོ་བསྐོར་ནས་བསྡད་པ་ཡིན་ན་ཆོ་གང་ཡང་མི་འདུག དེ་ལས་མི་དཀྱུས་མ་འདྲ་ཞིག་བྱེད། ཆོས་པ་དཀྱུས་མ་འདྲ་ཞིག་བྱས་ནས་ཡག་གི་མེད་དམ་བསམ་པའི་ཚོར་བ་ཡོང་གི་འདུག ལྷག་པར་དུ་ཉེ་ཆར་དེ་འདྲའི་ཚོར་བ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཡོང་གི་འདུག
In brief, from my own perspective, I don’t have any of the qualities of abandonment and realization the previous Karmapas had. If I, even though I lack those, were to continue to pretend and deceive people, I feel that I would be accumulating severely negative karma. It doesn’t please me, or make me proud or over-confident enough to think that I’ll get rich, become powerful, and be liked by many people. Sometimes I think there’s no point. There’s no point in continuing to deceive others. Sometimes I think it would be better to just live as an ordinary person, an ordinary dharma practitioner. I sometimes think that, and especially recently, I have felt that strongly.
總而言之,我完全沒有過去歷代噶瑪巴斷證的功德,這樣裝模作樣地繼續欺騙大家的話,時常覺得自己是在造作很大的惡業。我對於這個身份所帶來的權勢、財富或他人的恭敬,絲毫沒有任何沾沾自喜的傲慢。我時常這樣想,這樣欺騙下去實在沒什麼意義,還不如當個普通人比較好,尤其最近我特別會有這樣的想法。

ག་རེ་རེད་ཅེ་ན། ཕྱོགས་གཅིག་ནས་འབད་བརྩོན་ལོ་མང་པོ་བྱས་པ་རེད། ཡིན་ནའང་ཕྱོགས་གཅིག་ནས་དེ་ལས་ཀྱང་ང་གཅིག་པུས་འབད་བརྩོན་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད་ཅེས་ང་གཅིག་པུས་ཁང་པ་ཞིག་ཡིན་ན་ཀ་བ་གཅིག་གིས་བསྐྱག་ཐུབ་རྒྱུ་མ་རེད་ཨ། མི་ཚང་མས་འབད་བརྩོན་བྱས་ནས། རོགས་རམ་བྱེད་དགོས་པ་རེད། མི་ཚང་མས་ནམ་རྒྱུན་གདུལ་བྱ་འདུལ་བྱེད་ཅེས་པ་ཞིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཨ། འདུལ་བྱེད་ཡོད་པ་ཙམ་གྱིས་ཕན་གི་ཡོད་མ་རེད། དེ་ལ་གདུལ་བྱ་ཡོད་དགོས་རེད་ཨ། གཞན་གྱིས་རྒྱབ་སྐྱོར་རྩ་བ་ནས་མེད་པ་ཡིན་ན་རང་གཅིག་པུས་བསྟན་པ་རྒྱས་པ་དང་འགྲོ་བ་ལ་བདེ་སྐྱིད་བསྐྲུན་པ་ཞེས་པ་ཞིག་ཡོད་མ་རེད། ང་ཚོ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པ་ཞེས་པ་དེ་ལས་རྒྱུ་འབྲས་ལ་ཡིད་ཆེས་བྱེད་མཁན། རྟེན་འབྱུང་གི་ལྟ་བ་ལ་ཡིད་ཆེས་བྱེད་མཁན་ཞིག་རེད། རྟེན་འབྱུང་ཞེས་པ་དེ་གནས་ཚུལ་གང་ཡིན་ནའང་རྒྱུ་རྐྱེན་སྣ་ཚོགས་པ་ཞིག་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་ཞིག་རེད་མ་གཏོགས་རྒྱུ་གཅིག་དང་རྐྱེན་གཅིག་གིས་འགྲུབ་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡོད་མ་རེད། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས་ཚང་མས་དེ་འདྲའི་ཐུགས་བསམ་བཞེས་དགོས་པ་ཞིག་རེད།
This is because I have worked hard for many years, but I can’t work hard all by myself. A single pillar can’t hold up a building, can it? Everyone needs to work hard and help out. We say that everyone needs someone to take care of them. You can’t just be someone taking care of others; you also need someone to take care of you. Without support from others, there is no bringing benefit to the teachings and helping beings all by oneself. We Buddhists believe in karmic cause and effect. We believe in the view of interdependence. “Interdependence” means that all situations, no matter what they may be, occur because of multiple causes and conditions. There’s nothing that can be accomplished with a single cause and single condition. This is something that everyone needs to take into consideration.
我感覺自己努力了這麼多年,但好像都是我一個人在做,就像房子只有一根柱子是不行的,這需要很多人一起努力的。弘揚佛法,利益眾生,靠一個人的力量是不可能達成的,佛教相信因果輪迴,相信緣起,相信眾緣和合,沒有什麼事情是一因一緣就能成就的。

■「噶舉歷經劫難,要珍惜教法興盛時刻…」

法王藏语原音音频·段13

མདོར་ན་གང་ལགས་ཞེ་ན། ང་ཚོ་ཀར་བརྒྱུད་པ་དང་ཡང་སྒོས་སུ་ཀརྨ་ཀཾ་ཚང་ཞེས་པ་དེ་ཁྱིམ་ཚང་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་བསྡད་ཡོད་པ་རེད། ཁྱིམ་ཞིག་ཡིན་ན་ཁྱིམ་ཚང་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་བསྡད་ཡོད་རེད། རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་ཞེས་པ་དེ་ཁྱིམ་ཚང་གི་ཨ་ཕའི་ཚུལ་འདྲ་ཞིག་རེད། ཨ་ཕ་གཅིག་པུས་འགན་ཁུར་ཐུབ་པ་ཡོད་མ་རེད། ཁྱིམ་ཚང་དེའི་ཁྱིམ་མི་ཚང་མས་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་དགོས་པ་ཞིག་གྱུར་བསྡད་ཡོད་པ་རེད།
In brief, our Kagyu lineage in general and in particular the Karma Kamtsang is like a big family. In this family, the Gyalwang Karmapa is like the father. But the father can’t take all the responsibility alone. The support of all the members of the family is needed.
總之,我們整體噶舉派,或者說岡倉噶舉派,就像是一個大家庭。噶瑪巴就像是父親,整個家庭不能只靠父親一個人扛,而是每一個家庭成員的責任。

དེ་བཞིན་དུ་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་འདས་པའི་ལོ་རྒྱུས་རིང་མོའི་ནང་བསམ་བློ་བཏང་ན། སྤྱིར་བཀའ་བརྒྱུད། ཡང་སྒོས་སུ་ཀརྨ་ཀཾ་ཚང་ལ་གོད་ཆག་མང་པོ་ཞིག་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དཔེར་ན་སོག་པོའི་གུ་ཤྲི་ཡིས་དམག་རྒྱབ་ནས་ཀཾ་ཚང་གི་དགོན་སྡེ་མང་པོ་གཏོར་བཤིག་ཕྱིན། བཤད་པའི་རྒྱུན་དང་སྒྲུབ་པའི་རྒྱུན་མང་པོ་ཞིག་ཉམས་ནས་གང་ལྟར་རིག་གནས་གསར་རྗེ་ཆེན་པོ་འདྲ་ཞིག་བྱུང་བ་རེད། དེ་ནས་དེའི་རྗེས་སུ་ལྔ་བཅུ་ང་དགུའིི་རྗེས་ནས་རིག་གནས་གསར་རྗེ་ཆེན་པོ་བྱུང་པ་རེད་ཨ། དེར་བརྟེན་ད་ལྟ་གཞི་ནས་བསྟན་པ་ཡང་དར་ཡོང་བའི་གོ་སྐབས་གཅིག་རེད། གོ་སྐབས་དེ་དམ་འཛིན་བྱས་ནས་ཚང་མས་འབད་བརྩོན་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
Likewise if we think about the history of the Kagyu lineage, in particular the Karma Kamtsang, there have been many losses. For example, when the Mongol Gushri Khan invaded, his armies razed many Karma Kamtsang monasteries and many lineages of practice and explanation were lost. Such terrible events have occurred. Later, after 1959, there was the Cultural Revolution. Now we have the opportunity for the teachings to revive and flourish. I’d like to ask everyone to take this opportunity as your own and to make efforts.
從過去的歷史來看,整體噶舉或者岡倉噶舉派,經歷多次的劫難,例如很多寺院被蒙古軍固始汗摧毀,教學和實修的傳承受到了很大的破壞,還有59年之後的文化大革命,現在終於可以說是教法得以興盛的時候,我們 要懂得把握。

■「請給主事者信任和支持…」

法王藏语原音音频·段14

མཚམས་མཚམས་ངས་བསམ་བློ་གཏོང་སྟངས་དེ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་གོ་བ་མ་ལོན་པ་དང་། ཧ་མ་གོ་བ། ཁོའི་བསམ་བློ་བཏང་སྟངས་དེ་ག་འདྲ་ཡིན་ནམ་བསམ་ནས་ཧ་མ་གོ་བ་དེ་འདྲ་ཡོང་སྲིད་ཀྱི་རེད། ཡིན་ནའང་། ངའི་བསམ་པ་ལ་གལ་ཆེ་ཤོས་དེ་ང་མིག་རྒྱང་རིང་པོ་ཡོད་ཅེས་དང་། ཕུགས་རྒྱང་རིང་པོར་བསམ་བློ་གཏོང་ཤེས་ཀི་ཡོད་ཅེས་བཤད་ཀི་མེད། ཡིན་ནའང་ང་རང་གིས་ག་ཚད་ཐུབ་ཐུབ་ཀྱིས་ཕུགས་རྒྱང་རིང་པོར་བསམ་བློ་བཏང་ནས་དེ་འདྲའི་ལས་ཀ་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ཡང་ཕུགས་རྒྱང་རིང་པོ་དེ་ཙམ་ལ་བསམ་བློ་མ་བཏང་བ་དེ་འདྲ་ཡོང་སྲིད་ཀི་རེད། གང་ལྟར་ཡང་དབུ་ཁྲིད་ཟེར་བ་དེ་ལ། རང་ཉིད་ཀྱིས་དབུ་ཁྲིད་དེ་ལ་ཡིད་ཆེས་བྱས་པའི་རྗེས་སུ་ཁོའི་ཐག་གཅོད་དང་ལས་ཀ་བྱེད་སྟངས་ཁ་ཤས་མྱུར་བར་རང་གིས་ཧ་མ་གོ་ནའང་། དེ་ལ་ཡིད་ཆེས་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་དྲན་གི་འདུག ཡིན་ནའང་ང་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་དགོས་ཀི་ཡོད་ཟེར་ནས་ཞུ་བ་མིན། ང་ལ་་་་ཞུ་བའི་ཆེད་དུ་ཞུ་བཞིན་མེད། སྤྱིར་བཏང་མ་འོངས་པར་དབུ་ཁྲིད་ག་འདྲ་ཞིག་བྱུང་ནའང་ཚང་མས་དེ་འདྲ་བའི་ཐུགས་བསམ་བཞེས་དགོས་པ་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད་བསམ་བཞིན་འདུག
Sometimes people don’t seem to understand how I think. They seem to be unable to understand my perspective. It’s quite possible that this might happen. However, I think, the most important thing is that as I work I try to take a long-term view as much as possible —though I don’t claim to be able to see far into the future or to know how to think about the long term. Some people might not be able to take such a long-term view, but when there is a leader, once you believe in your leader, even though you might not immediately understand all their plans or why they make certain decisions, it is important to believe in them and support them. I’m not saying that you must support me. I’m not asking you to understand me. Rather, I think that this is a general thing: no matter who the leader may be in the future, people need to bear this in mind.
有時不理解我的想法沒有關係,比較重要的是,我也不敢說自己一個看得比較遠的人,但我自己總是會帶著長遠心來做事,當然有的人就是沒辦法想那麼遠吧,無論如何,如果選擇了相信某位主事者之後,有時雖然無法馬上了解他的想法和做法,但是選擇相信和給予支持是很重要的。我不是要各位支持我,也不為了要各位理解我才這麼說,而是無論未來主事者是誰,我們都應該要給予相信和支持。

དེ་རིང་དེ་ཙམ་གྱིས་མཚམས་བཞག་གི་ཡིན། གནས་ཚུལ་འདྲ་མི་འདྲ་མང་པོ་ཞིག་ཞུས་སོང་། དེ་དག་ལ་ནོར་འཁྲུལ་དང་མ་འགྲིག་པ་དེ་འདྲ་བྱུང་བ་ཡིན་ན་བཟོད་གསོལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དེ་ནས་ད་རེས་ཀྱི་བཀའ་བརྒྱུད་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་འདིའི་ཐོག་ལ་དགེ་བའི་རྩ་བ་ཅི་བསགས་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་། དེ་ཡིས་བླ་མ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་སྐུ་ཚེ་ཞབས་པད་ཡུན་དུ་བརྟན་པ་དང་། ཐུགས་ཀྱི་བཞེད་དགོངས་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པ། རིང་མིན་བོད་གངས་ཅན་ལྗོངས་སུ་ཞབས་ཀྱི་པདྨོ་མྱུར་དུ་བཀོད་ནས་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བ་བསྐོར་ཐུབ་པའི་སྨོན་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་དང་། དེ་བཞིན་ང་ཚོའི་ཆོས་རྒྱུད་རིས་མེད་ཀྱི་བསྟན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་ཐམས་ཅད་སྐུ་ཚེ་ཞབས་པད་བརྟན་པ་དང་། ཕྱོགས་བཅུའི་དགེ་འདུན་པའི་སྡེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་མཐུན་ཁྲིམས་གཙང་བ་ལ་སོགས་པའི་སྒོ་ནས་ཐུགས་སྨོན་གཤམ་དུ་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའི་སྐབས་སུ་ཡོང་གི་རེད། དེ་བཞིན་དུ་ཚང་མས་ཐུགས་སྨོན་གནང་རོགས་གནང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
So I will leave it here today. I have spoken about several different issues, and if I have made any mistakes or if I have said anything inappropriate, I beg your pardon. And now please dedicate whatever merit has been gathered during this Kagyu Monlam Chenmo for His Holiness the Dalai Lama to live long, for his wishes to be accomplished spontaneously, and for him to be able to set foot in Tibet soon and turn the vast and profound wheel of dharma. Likewise, dedicate it for the masters of all lineages to live long, for the sangha of the ten directions to be harmonious and have pure discipline, and so forth, as described in the Great Aspiration, which is next. Everyone, please make such aspirations and dedications.
今天就講到這裡,說了很多,如果有任何錯誤或者不對的地方,都請各位原諒。這次祈願法會的任何功德,都迴向給如意寶尊者長壽住世,心意圓滿;祈願不久之後,尊者蓮足即可踏上雪域藏地,廣大弘揚佛法。也迴向各教派的持教大師長壽住世,十方僧團戒律清淨,心意和合。接著請大家跟著接續的祈願文發願。謝謝大家!

Finally, he led everyone in reciting the Great Aspiration Prayer which dedicates all the merit accumulated during the seven days for the well-being and happiness of the world and all sentient beings.

(法王開示完畢,大銀幕上影相消失,留下全場一陣愕然相對,沒想到法王影相很快再次出現,戴起事業黑寶冠念誦本次法會最後一次〈大祈願文〉,也許是想到多難的傳承及難忍能忍的法王,現場人人以震懾未已的空前專注,諦聽法王念誦〈大祈願文〉,真的感覺字字入心。

Youtube 视频

བོད་སྐད།
中文翻译
English translation